Blog

Začasno in občasno delo upokojencev

Drugo
začasno in občasno delo upokojencev

Upokojencem začasno in občasno dela upokojencev nudi možnost za dodaten zaslužek in omogoča ponoven vstop na trg dela, s čimer upokojenci ohranijo družbeno in individualno udejstvovanje ter delovanje. Takšno delo na višino pokojnine ne vpliva.

S sklenitvijo pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela se med delodajalcem in upokojencem sicer vzpostavi civilnopravno pogodbeno razmerje, vendar pa lahko delo na tej podlagi (v nasprotju s podjemno, avtorsko oziroma drugo pogodbo civilnega prava, na podlagi katere se opravlja določeno delo) vsebuje tudi nekatere elemente delovnega razmerja. V slednjem se torej začasno ali občasno delo razlikuje od dela po npr. podjemni ali avtorski pogodbi, za katero je značilno, da podjemnik oziroma avtor nista podrejena naročniku, tako kot delavec v delovnem razmerju delodajalcu, ampak samostojno izpolnita naročilo (če takšno delo vsebuje elemente delovnega razmerja, se lahko v okviru inšpekcijskega postopka delodajalcu naloži, da z izvajalcem sklene delovno razmerje za nedoločen čas). Možnost opravljanja začasnih in občasnih del tako predstavlja dobrodošlo novost za upokojence v primerih, ko pogodb civilnega prava ni dopustno sklepati, ker delo za naročnika vsebuje elemente delovnega razmerja (t.j. prostovoljna vključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca, osebno in nepretrgano opravljanje dela za plačilo, po navodilih in pod nadzorom delodajalca).

Obveznosti in omejitve upokojenca:
 • delo lahko opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu,
 • neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec,
 • urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja, kot je zakonsko določeno, to je 4,76 €,
 • dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 7.127,68 €,
 • delo lahko upokojenec opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka.

Opomba: Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajujeta z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo.

Upokojenec v dogovoru z delodajalcem sklene pogodbo o opravljanju začasnega in občasnega dela, v kateri mora biti navedeno tudi obdobje opravljanja dela in števila ur, določena mora biti urna postavka za opravljeno delo ter predvideni skupni znesek dohodka.

Obveznosti delodajalca:
 • upokojencu mora najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu izplačati dohodek ob upoštevanju zakonsko določene minimalne urne postavke,
 • zaradi izvrševanja pogodbenih obveznosti in varovanja pravic upokojencev mora voditi dnevno evidenco prihoda in odhoda ter števila dejansko opravljenih ur začasnega ali občasnega dela,
 • dajatev v višini 25 % mora obračunati na posebnem obračunu in ga predložiti davčnemu organu ter plačati dajatev,
 • v svoje breme mora obračunati ter plačati tudi prispevek za posebne primere zavarovanja po ZPIZ-2 (8,85 %) in pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (v letu 2019 znaša 5,03 €), v breme upokojenca pa prispevek za zdravstveno zavarovanje po ZZVZZ (6,36 %),
 • upoštevati mora določbe delovnopravne zakonodaje, ki prepoveduje diskriminacijo, spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu, zahteva enako obravnavo glede na spol, ureja delovni čas, odmore, počitek in odškodninsko odgovornost ter pravila o varnosti in zdravju pri delu.
Omejitve delodajalca:

Zakon za delodajalce določa naslednje omejitve, ki so določene za posamezni koledarski mesec:

 • pri delodajalcu, ki nima zaposlenega nobenega delavca, se lahko opravi največ 60 ur začasnega ali občasnega dela,
 • pri delodajalcu, ki zaposluje od 1 do vključno 10 delavcev, se lahko opravi največ 100 ur začasnega ali občasnega dela,
 • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 10 do 30 delavcev, se lahko opravi največ 150 ur začasnega ali občasnega dela,
 • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 30 do vključno 50 delavcev, se lahko opravi največ 400 ur začasnega ali občasnega dela,
 • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 50 do vključno 100 delavcev se lahko opravi največ 750 ur začasnega ali občasnega dela,
 • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 100 delavcev, se lahko opravi največ 1.050 ur začasnega ali občasnega dela.

Število ur začasnega ali občasnega dela v posameznem koledarskem mesecu, opravljenega pri nevladni organizaciji, delujoči v javnem interesu, lahko omenjene omejitve preseže, vendar ne več kot dvakratnika ur opravljenega začasnega ali občasnega dela glede na število zaposlenih delavcev.

vir:  MDDSZ