Blog

VRAČILO DDV, PLAČANEGA V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EU

Drugo

V tem članku boste izvedeli več o:

 • Pogojih za vračilo ddv
 • Zahtevku za vračilo ddv
 • Najnižjem znesku ddv, za katerga se lahko zahteva vračilo
 • Roku za vračilo ddv
 • Posebnostih oz. omejitvah pri vračilu ddv v določenih državah članicah EU

Zahtevek predloži davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu je bil v drugi državi članici zaračunan DDV za blago in storitve, če izpolnjuje pogoje za vračilo DDV v posamezni državi.

POGOJI ZA VRAČILO

Da lahko davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji, ki je plačal DDV za nakup blaga ali storitve v drugih državah članicah, zahteva vračilo DDV, mora biti v Sloveniji identificiran za namene DDV.

Zahtevek mora predložiti najpozneje do 30. septembra tekočega koledarskega leta, za preteklo leto. Obdobje vračila ne sme biti daljše kot eno koledarsko leto in ne krajše kot tri koledarske mesece. Zahtevki za vračilo se lahko nanašajo na obdobje, krajše od treh mesecev, le kadar gre za preostanek koledarskega leta. Skrajne roke za predložitev zahtevka za vračilo DDV pa lahko država vračila (država, v kateri je bil zaračunan in plačan DDV za blago in storitve) predpiše v svoji zakonodaji.

Obdobja se med seboj ne smejo prekrivati, razen v primeru oddaje »letnega zahtevka«, ki ga je mogoče oddati po poteku koledarskega leta ne glede na že predložene zahtevke. Če je oddan »letni zahtevek«, ni mogoče več predložiti zahtevkov za druga obdobja, ki se prekrivajo z letnim zahtevkom.

ZAHTEVEK ZA VRAČILO DDV

Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Davčni organ mora zahtevek za vračilo DDV nemudoma posredovati pristojnemu organu države članice Unije, razen če vložnik zahtevka v obdobju vračila ni izpolnjeval predpisanih pogojev:

 • ni davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji;
 • dobavlja le blago ali opravlja le storitve, za katere v skladu z ZDDV-1 velja oprostitev plačila DDV brez pravice do odbitka;
 • uveljavlja oprostitev plačila DDV za male davčne zave­zance (obdavčljivi promet v zadnjih 12 mesecih ne presega oz. se ne pričakuje, da bi presegel 50.000 evrov, zato ni identificiran za namene DDV v Sloveniji);
 • uveljavlja le pravico do pavšalnega nadomestila, ni pa identificiran za namene DDV v Sloveniji.

Davčni zavezanec  s sedežem v Sloveniji preko portala eDavki vloži zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici na obrazcu VATR-APP. V prilogi k zahtevku lahko davčni zavezanec posreduje kopije računov, na podlagi katerih zahteva vračilo DDV v posamezni državi članici in pooblastilo za zastopanje, če ga zastopa pooblaščenec. Kopije računov niso obvezne v vseh državah članicah, lahko pa jih država članica vračila zahteva, če je na računu ali uvoznem dokumentu davčna osnova v višini najmanj 1000 EUR ali v protivrednosti v nacionalni valuti, v primeru računa za gorivo pa 250 EUR ali protivrednost v nacionalni valuti.

Vložnik mora v zahtevku za vračilo DDV, zaračunanega mu v drugi državi članici, navesti naslednje podatke:

1)         Podatki o dokumentu:

 • original/popravek,
 • država,
 • obdobje vračila, za katero se vlaga zahtevek.

2)         Identifikacijski del zahtevka:

 • svoje ime in polni naslov,
 • svojo ID za DDV ali davčno sklicno številko,
 • svojo telefonsko številko in elektronski naslov,
 • podatke o imenu in polnem naslovu pooblaščenca (če ga ima),
 • ID za DDV ali davčno sklicno številko pooblaščenca,
 • telefonsko številko in elektronski naslov pooblaščenca,
 • opis poslovne dejavnosti vložnika zahtevka,
 • izjavo, da v obdobju vračila ni opravil dobav blaga ali storitev, za katere bi se lahko štelo, da je bilo dobavljeno ali so bile opravljene v državi članici vračila, da ne gre za zneske DDV, ki so v skladu z zakonodajo države članice vračila nepravilno zaračunani in ne gre za zneske DDV, ki so bili zaračunani za dobave, ki so oproščene ali se jih lahko oprosti,
 • podatke o bančnem računu: IBAN, BIC kodo in kdo je lastnik bančnega računa (vložnik ali pooblaščenec),
 • podatke o odbitnem deležu,
 • podatke o uvozu.

3)              Transakcijski del zahtevka (podatki za vsak posamezen račun ali uvozni dokument):

 • ime in polni naslov dobavitelja,
 • ID za DDV dobavitelja, ki mu jo je dodelila Slovenija, razen pri uvozu,
 • datum in številko računa ali uvoznega dokumenta,
 • davčno osnovo in znesek DDV, izražen v EUR,
 • znesek odbitnega DDV, izražen v EUR,
 • odbitni delež, izražen v odstotkih,
 • vrsto pridobljenega blaga ali storitev, označeno s predpisano kodo in pod-kodo, ki jo uporablja Slovenija.

NAJNIŽJI ZNESEK DDV, ZA KATEREGA SE LAHKO ZAHTEVA VRAČILO TER ROK ZA VRAČILO

Najnižji znesek DDV, katerega vračilo se lahko zahteva za posamezno obdobje, je enoten v vseh državah članicah EU. Osnovna pravila določajo, da se lahko zahtevki za vračilo DDV nanašajo na minimalno tri mesece ter največ na celotno koledarsko leto.

 • Če se zahtevek nanaša na obdobje, krajše od koledarskega leta in ne krajše od treh mesecev znaša spodnja meja za vračilo DDV 400 evrov.
 • Če se zahtevek nanaša na obdobje koledarskega leta ali na preostanek koledarskega leta, mora skupni znesek DDV-ja znašati najmanj 50 evrov.

Država članica vračila mora o zahtevku odločiti v štirih mesecih od prejema zahtevka. V  pirmerih, ko od davčnega zavezanca zahteva dodatne informacije je rok za odločitev glede zahtevka šest mesecev od prejema zahtevka oz. je skrajni rok osem mesecev, če zahteva še druge dodatne informacije.

Ko država članica o zahtevku odloči, mora o svoji odločitvi obvestiti vložnika. To lahko stori neposredno, tako da vložniku posreduje odločbo, lahko pa to stori preko države članice sedeža (v našem primeru preko Slovenije). Če država članica vračila svojo odločitev posreduje preko FURS, potem vložnik odločbo prejme na portal eDavki – obrazec VATR-APPD (Odločba na zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici Unije).

Če zahtevek ustreza predpisanim pogojem, prejme zavezanec obvestilo o odobritvi zahtevka za vračilo DDV, čemur sledi avtomatsko vračilo DDV na bančni račun, ki ga je davčni zavezanec podal na vloženem zahtevku za vračilo DDV.

V primeru, ko ima zahtevek določene tehnične pomanjkljivosti, lahko država članica vračila zahtevek zavrne. Država članica vračila davčnemu zavezancu  sporoči napake na prejetem zahtevku za vračilo DDV. V takšnih primerih se zahtevek za vračilo DDV ne šteje za vloženega, ampak mora zavezanec vložiti popravek zahtevka pod isto referenčno številko. Zahtevek se šteje za vloženega, ko so odpravljene vse napake in država članica vračila posreduje na eDavke prejemnico za zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU.

Davčni zavezanci lahko vložijo popravke zahtevkov preko portala eDavki za vsa tista obdobja, za katera so zahtevke že oddali in za katere še niso prejeli odločbe. V popravku ni dovoljeno dodajati novih računov ali uvoznih dokumentov, lahko se ureja oz. popravlja že obstoječe osnovne podatke, podatke iz računov, ali pa se jih briše iz zahtevka za vračilo DDV.

V primeru, ko davčni zavezanec v Sloveniji za nabave blaga in storitev nima pravice do celotnega odbitka DDV, mora v zahtevku, ki ga vlaga preko elektronskega portala v Sloveniji, navesti tudi odstotek odbitnega deleža. Če se davčnemu zavezancu odstotek odbitnega deleža spremeni po oddaji zahtevka za vračilo ali potem, ko je odločbo o vračilu že prejel, je dolžan preko portala eDavki na obrazcu VATR-PRA sporočiti nov odstotek odbitnega deleža za določeno koledarsko leto.

V primerih, ko  davčni zavezanec od države članice vračila ne prejme odločbe (niti prek portala eDavki niti po pošti), se priporoča, da v državi članici vračila poizve o statusu svojega zahtevka.

POSEBNOSTI OZ. OMEJTVE PRI VRAČILU DDV V DOLOČENIH DRŽAVAH ČLANICAH EU

Slovenski davčni zavezanci lahko zahtevajo vračilo DDV, plačanega v drugih državah članicah za nabave blaga in storitev, tudi če vračilo za takšno blago ali storitve v Sloveniji ni dovoljeno. Nabor omejitev za vračilo DDV je namreč po državah članicah EU različen:

Avstrija: Omejitev vračila DDV je v Avstriji določena le za stroške reprezentance (razen če gre za poslovna kosila/večerje, pri katerih so sam sestanek in udeleženci ustrezno dokumentirani), za nabave, najem, uporabo ter popravila osebnih motornih vozil (razen če le-te nabavi davčni zavezanec, katerih dejavnost predstavlja avtošola, taksi služba, ali dejavnost dajanja vozil v najem). Za vse ostale stroške, je vračilo DDV v osnovi dovoljeno;

Hrvaška: Za razliko od Slovenije, je na Hrvaškem vračilo DDV možno tudi za stroške namestitve. Omejitev vračila je določena le za stroške reprezentance, nakupov jaht in čolnov ter zrakoplovov, namenjenih zabavi in razvedrilu, osebnih avtomobilov in motornih koles ter vseh nabav blaga in storitev, povezanih z osebnimi vozili (vključujoč stroške nadomestnih delov, maziv, goriva in cestnin);

Italija: Pravila glede omejitve vračila DDV v Italiji opredeljujejo le DDV, plačan v zvezi s stroški reprezentance, medtem ko je vračilo DDV v celoti mogoče za transakcije, povezane z namestitvijo (stroški restavracij, barov in hotelov) ter za stroške, povezane z avtomobili (gorivo, maziva, vzdrževanje), če se takšen avtomobil uporablja zgolj za službene namene;

Madžarska: Omejitev vračila DDV je na Madžarskem določena precej široko. Vračilo ni dovoljeno za stroške hrane in pijače ter ostalih stroškov reprezentance, storitev pogostitve in cateringa, nakupe jaht in čolnov ter zrakoplovov, namenjenih zabavi in razvedrilu, osebnih avtomobilov in motornih koles z velikostjo motorja nad 125cc ter vseh nabav blaga in storitev, povezanih z osebnimi vozili (vključujoč stroške nadomestnih delov, maziv in goriva), 50% stroškov storitev v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem osebnih vozil, storitev taksi službe, stroškov parkirnin ter cestnin (razen za motorna vozila z bruto težo 3,5 ton ali več, vključno z avtobusi), nabav stanovanjskih nepremičnin ter blaga in storitev, povezanih z gradnjo ali obnovo stanovanjskih nepremičnin, ter 30% telekomunikacijskih stroškov in storitev, povezanih s prenosom podatkov prek interneta;

Nemčija: Določbe glede omejitve vračila DDV so v Nemčiji podane precej ugodno, saj je vračilo DDV v osnovi mogoče za vse nabave blaga in storitev, razen tistih, ki niso povezane z opravljanjem dejavnosti (npr. darila).

Več posebnostih pri vračilu DDV, lahko preverite na spletni strani Evropske komisije.

Viri: