Categories: D.O.O., Olajšave, S.P.

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za investiranje v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva v višini 40% investiranega zneska.

Za opremo se NE šteje:

  • pohištvo in pisarniška oprema razen računalniške opreme,
  • motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni in električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon razen avtobusov ter tovornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.

Za neopredmeteno dolgoročno sredstvo se NE šteje dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

Olajšavo lahko zavezanec uveljavlja tudi za investicije na podlagi finančnega najema, kjer zavezanec ob poravnavi zadnjega obroka postane lastnik opreme ali neopredmetenega sredstva, medtem ko za investicije na podlagi poslovnega najema, kjer oprema ali neopredmeteno osnovno sredstvo ob plačilu zadnjega obroka ne postane last zavezanca, olajšave ne more uveljavljati.

Davčno osnovo se lahko z olajšavo za investiranje znižuje naslednjih 5 davčnih obdobij.

V primeru, da zavezanec opremo ali neopredmeteno sredstvo, za katero je koristil olajšavo za investiranje, odtuji prej kot v 3 letih, mora v letu odtujitve povečati davčno osnovo za znesek izkoriščene davčne olajšave.