Categories: D.O.O., Olajšave, S.P.

Olajšavi za donacije sta razvrščeni v dve skupini in se lahko uveljavljata:

  • največ v višini 0,3% obdavčenih prihodkov zavezanca v davčnem obdobju za znesek izplačila za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošnokoristne namene;
  • največ v višini 0,2 % obdavčenih prihodkov zavezanca v davčnem obdobju za znesek izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu.

V obeh primerih lahko gre za izplačila rezidentom Slovenije ali drugih držav članic Evropske unije razen poslovnim enotam rezidentov držav članic Evropske unije, ki se nahajajo izven držav članic Evropske unije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedene dejavnosti, kot nepridobitne dejavnosti.

Obe olajšavi se lahko uveljavljata hkrati.
Davčno olajšavo v primeru 1. točke ( v višini 0,3% obdavčenih prihodkov) zavezanec lahko uveljavlja zgolj v tekočem davčnem obdobju.
Davčno osnovo v primeru 2 točke (v višini 0,2% obdavčenih prihodkov) pa lahko zavezanec znižuje v naslednjih treh davčnih obdobjih skupaj z zmanjšanjem davčne osnove za te namene za tekoče davčno obdobje, vendar skupaj ne več, kot je določeno v prvi in drugi točki,  in največ v višini davčne osnove.