Categories: D.O.O., Olajšave

Skladno z VIII poglavjem Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je možno davčne olajšave za DDPO uveljavljati za naslednje namene:
• vlaganja v raziskave in razvoj,
• investiranje v opremo in v neopredmetena sredstva (olajšava za investiranje),
• zaposlovanje,
• prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
• donacije,
• izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju.