Category: Zaposlovanje

Delodajalec mora v svoje breme obračunati ter plačati prispevek za posebne primere zavarovanja po ZPIZ-2 (8,85%) in pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (v letu 2019 znaša 5,03€), v breme upokojenca pa prispevek za zdravstveno zavarovanje po ZZVZZ (6,36%).

Obračunati je potrebno tudi dajatev v višini 25%, ki jo delodajalec na posebnem obrazcu predloži davčnemu organu, plačati pa jo mora najpozneje na dan izplačila dohodka iz začasnega ali občasnega dela.