Category: D.O.O.

Nepredložitev davčnega obračuna ali nepredložitev davčnega obračuna v predpisanih rokih oziroma na predpisan način, se smatra kot prekršek, za katerega se z globo od 1.200 do 15.000€ kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000€.

Z globo od 600 do 4.000€ se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba takšne pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000€.