Category: Normirani odhodki

Dolžnost normiranca je, da v papirni ali računalniški obliki vodi evidenco izdanih računov in evidenco osnovnih sredstev.

Normiranci, ki so zavezanci za DDV, morajo voditi tudi evidence, ki so potrebne za obračunavanje DDV, npr. knjigo prejetih in izdanih računov.

Nekateri normiranci, npr. trgovci, gostinci ipd., morajo voditi tudi druge evidence, v kolikor to zahtevajo posebni predpisi s področja njihove dejavnosti.