Categories: D.O.O., Zaprtje podjetja

Po splošnem pravilu, ki vključuje vse oblike prenehanja davčnega zavezanca, to so stečaj, vse oblike likvidacije (redna in sodna), prenehanje brez likvidacije (izbris po zakonu, ki ureja finančno poslovanje podjetij, prenehanje po skrajšanem postopku), sestavi davčni zavezanec davčni obračun na dan pred začetkom prenehanja in ga predloži davčnemu organu v 30 dneh od dneva, ko se je začel postopek prenehanja.

Davek se plača hkrati s predložitvijo obračuna. Za posamezne oblike prenehanj so določena še posebna pravila glede sestavljanja in predlaganja davčnega obračuna. Posebna pravila so določena tudi za postopek prisilne poravnave in za postopke materialnih statusnih preoblikovanj.