Categories: D.O.O., Normirani odhodki, S.P.

Pri normirancu je potrebno biti posebej pozoren na povezane osebe, saj se prihodki le-teh seštevajo, kar pa lahko ključno vpliva na prag za izstop iz sistema normiranosti.

Za povezano osebo se v povezavi z normiranci štejejo družinski člani ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira:

  • družinski člani: zakonec zavezanca, prednik ali potomec zavezanca ali njegovega zakonca,
  • zakonec prednika ali potomca zavezanca ali njegovega zakonca,
  • bratje in sestre oziroma polbratje in polsestre ter posvojenci in posvojitelji,
  • partner oziroma partnerica, s katero zavezanec živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

 

Šteje se, da oseba nadzira drugo osebo, kadar ima lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25% v obliki vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev v konkretni osebi. Za namene določitve nadzora se šteje, da ima določena oseba v lasti vse lastniške deleže, ki jih ima neposredno ali posredno v lasti katerakoli druga oseba, ki je povezana s to določeno osebo (Finančna uprava RS).

Vsak zavezanec ima možnost pojasniti in dokazati, da cilj povezanih osebah ni zloraba instituta normiranosti. V takšnem primeru se prihodki povezanih oseb ne seštevajo.