Category: Zaposlovanje

Najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov za socialno varnost, znaša 70% povprečne plače v RS za predpretekli mesec.