Categories: D.O.O., Ustanovitev podjetja

Družbena pogodba mora vsebovati:

• navedbo imena in priimka ter prebivališča ali firme in sedeža vsakega družbenika;
• firmo, sedež in dejavnost družbe;
• navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega vložka posebej, navedbo družbenika za vsak osnovni vložek in njegov poslovni delež;
• čas delovanja družbe, če je ustanovljena za določen čas;
• morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe poleg vplačila osnovnega vložka, in morebitne obveznosti družbe do družbenikov