Pogoji in politika zasebnosti

Podatki o podjetju:
PRIMA računovodstvo d.o.o.
Spodnji trg 2a
4220 Škofja Loka
Matična številka: 8530823000
Davčna številka: SI18477739
Poslovni račun odprt pri banki DH d.d., IBAN SI56 6100 0002 3208 858

Telefon: +386 51 866 668
Mail: matjaz.prijatelj@prima-racunovodstvo.si

VSEBINA SPLETNE STRANI

Vsa vsebina spletne strani http://www.primaracunovodstvo.si je informativnega značaja in služi predvsem informiranju. V podjetju PRIMA računovodstvo d.o.o. (v nadaljevanju Podjetje), bomo storili vse, kar je v naši moči, da bodo podatki na spletni strani resnični, zanesljivi, ažurni in kakovostni. Podjetje ne odgovarja za morebitne slovnične napake in za zamude in pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti podjetje PRIMA računovodstvo d.o.o., niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.primaracunovodstvo.si, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletni strani ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti pri vsebinah na spletni strani podjetja PRIMA računovodstvo d.o.o.,

AVTORSKE PRAVICE

Spletna stran in njena vsebina je izključna last podjetja Prima računovodstvo d.o.o. in ima na vseh gradivih materialne in moralne avtorske pravice. Uporabnikom ni dovoljena uporaba dokumentov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del te spletne strani.

UPRAVLJANJE Z OSEBNIMI PODATKI

Upravljavec osebnih podatkov posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov je podjetje PRIMA računovodstvo d.o.o., Spodnji trg 2a, 4220 Škofja Loka

Za vse informacije glede obdelave podatkov se lahko obrnete na nas preko elektronske pošte matjaz.prijatelj@prima-racunovodstvo.si.

POLITIKA ZAUPNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), so zajete naslednje informacije:

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov
Od obiskovalcev spletne strani s pomočjo orodja Google Analytics zbiramo podatke o posamezniku, katere strani na naši spletni strani obiskuje, kako pogosto, koliko časa se tam zadrži in podobne funkcije, ki so na voljo v sklopu orodja. Na podlagi teh podatkov lahko vidimo koliko obiskovalcev obiskuje naše strani, kateri deli spletne strani jih najbolj zanimajo, ali imajo pri obisku kakšne težave, oziroma jim lahko, če jih naša spletna stran zelo zanima, poskušamo pri siceršnjem obiskovanju spletne strani prikazati naše oglase (t.i. remarketing).

Od uporabnikov, ki se prijavijo na naše e-novice z računovodskimi in poslovnimi vsebinami ter na obveščanje o novih zapisih na blogu, zbiramo podatke o posameznikovem e-poštnem naslovu, imenu in priimku ter zaposlitvi. Zbiramo podatke o tem, katere e-novice uporabniki preberejo, ter če s klikom na njih obiščejo tudi našo spletno stran. Na podlagi teh podatkov lahko izboljšamo naše e-novice. Pojasnjujemo, da remarketing pogostim obiskovalcem spletne strani ter analize uspešnosti naših e-novic izvajamo na podlagi člena 6(1)(f) Splošne uredbe osebnih podatkov. Pri tem zasledujemo naše legitimne interese in sicer, osebam, ki skozi obiskovanje naših spletnih strani oziroma branje naših e-novic očitno kažejo zanimanje za naše storitve, ponujamo individualizirane in prepričljive ponudbe, za najem naših storitev.

Podatke o obiskovalcih spletne strani takoj po zajemu anonimiziramo in jih odtlej hranimo le v agregatni obliki, razen podatkov za remarketing, ki jih podjetje Google hrani, dokler posameznik od njih ne zahteva prenehanja njihovega zbiranja.

Od uporabnikov, ki preko spletne strani pošljejo informativno povpraševanje, zbiramo podatke o njihovem e-poštnem naslovu, imenu in priimku, telefonski številki, zaposlitvi in davčni številki podjetja. Podatke uporabljamo za lažjo sestavo ponudbe.

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje naslednje osebne podatke za namene:
Ime in email naslov (za namene obveščanja, pošiljanja e-novičk, za odgovore na spletna povpraševanja)
telefonska številka (za namene sestave ponudbe)
Podatki o podjetju (za sestavo ponudbe in odgovore na spletna povpraševanja)

Obdelava na podlagi zakona
Podjetje obdeluje osebne podatke za namene sklepanja, izvajanja in spremljanja sodelovanja. V ta namen se beležijo podatki:
ime in priimek naročnika
elektronska pošta
telefonska številka
podatki o podjetju, dejavnosti in davčna številka

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov
Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju. Lahko se nanaša na npr. obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, podajanje informacij. Obveščanje se izvaja preko kanalov, ki jih je s soglasjem izbral posameznik. Obveščanje z uporabo elektronskega poštnega naslova vključuje posredovanje elektronskega poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu, z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja.

Posameznik, ki je odobril obdelavo osebnih podatkov, lahko le te kadarkoli umakne, oziroma spremeni na enak način, kot je podal soglasje, oziroma na drug način, kot ga opredeli podjetje, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije posameznika. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju med posameznikom in podjetjem.

Soglasje za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam, lahko poda eden od staršev, rejnik ali skrbnik. Takšno soglasje velja, dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo pridobi to pravico, ne prekliče ali spremeni.

Rok hrambe osebnih podatkov
Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posamezniku se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do prekinitve pogodbe, popolnega plačila storitve, oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša, skladno z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdeluje toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Podjetje ugodi posamezniku uveljavljanje njegovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v enem mesecu od prejema zahteve. Podjetje lahko rok za uveljavljanje pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V primeru podaljšanja roka, podjetje obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka, skupaj z razlogi za zamudo.

Podjetje sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika na elektronski naslov matjaz.prijatelj@prima-racunovodstvo.si, ali po pošti na naslov: PRIMA računovodstvo d.o.o., Spodnji trg 2a, 4220 Škofja Loka

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predlozi preko elektronskih kanalov, se informacije, kadar je le mogoče, zagotovijo preko elektronskih kanalov, razen, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko podjetje zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:

  • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
  • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Podjetje omogoča posameznikom naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. Podjetje posamezniku posreduje naslednje informacije: nameni obdelave podatkov; vrste osebnih podatkov; predvideno obdobje hranjenja osebnih podatkov; pravica posameznika, da od podjetja zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov. Posameznik lahko zahteva kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Podjetje lahko posamezniku zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa mora osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v kolikor: osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja; je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom, kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane podatke otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati;
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje omeji obdelavo, kadar: posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejeno uporabo osebnih podatkov;
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, lahko kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba.
  • Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov matjaz.prijatelj@prima-racunovodstvo.si ali po pošti na naslov PRIMA računovodstvo d.o.o., Spodnji trg 2a, 4220 Škofja Loka.
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu na naslov Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov, oziroma lahko zahteva sodno varstvo.

SPORI IN PRISTOJNO SODIŠČE

Podjetje se bo morebitne spore s posameznikom trudilo reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.

POHVALE IN PRITOŽBE UPORABNIKOV

Vaše mnenje nam veliko pomeni. Zavedamo se, da smo še boljši lahko le v primeru, če vemo, kaj vam je pri našem poslovanju všeč in kaj vas moti. Sporočite povratno informacijo po elektronski pošti na naslov: matjaz.prijatelj@prima-racunovodstvo.si. Z veseljem bomo prebrali vaš komentar in se še naprej trudili biti najboljši na svojem področju.

UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Vaši osebni podatki (ime in priimek, naslov, telefon, elektronska pošta…), so potrebni za pravilno obdelavo vašega naročila, povpraševanj, vprašanj… ter za obveščanje v zvezi oddanega naročila. Za pravilnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, upravitelj spletne strani ne odgovarja.

PIŠKOTKI

Ta stran vsebuje piškotke. Piškotki se uporabljajo za anonimno slednje aplikacijam tretjih oseb, kot je Google Analytics. Pištkotki praviloma izboljšajo izkušnjo brskanja. Pred potrditvijo piškotkov se naložijo samo piškotki, ki ne shranjujejo vaših osebnih podatkov ali podatkov, ki bi v povezavi z drugimi lahko kakorkoli razkrivali vašo identiteto. Piškotki na spletni strani servis-setina.si se uporabljajo za zbiranje informacij o obisku strani in izboljšanje kakovosti vsebin ter funkcij spletne strani.

Splošni pogoji začnejo veljati z 1.7.2022