Blog

Slovar računovodskih izrazov

Najbolj brano

A        

AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Njen namen je zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje podatkov o poslovnih subjektih.

Akontacija davka – zavezanec mora med davčnim obdobjem plačati obroke akontacije davka. Plačuje se v mesečnih (ko znesek akontacije ne presega 400 €) ali trimesečnih obrokih (ko znesek akontacije presega 400 € ). Najkasneje do 31.3. tekočega davčnega obdobja mora zavezanec predloži obračun za preteklo davčno obdobje , ter po obračunu ugotoviti razliko med plačanimi akontacijami in davčno obveznostjo.

Amortizacija – strošek, ki nastane zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortiziranega sredstva na poslovne učinke.

Asignacija –  dogovor med tremi osebami. Prva oseba je dolžna drugi osebi. Druga oseba pa je dolžna tretji osebi. Npr. terjatev, ki jo ima podjetje do kupca, poravna tretja oseba, katera je dolžnik kupca.

Atipični zavezanec za DDV  – zavezanec, ki obračuna DDV le pri poslovanju s tujino, drugimi članicami EU. Za prodajo in dobavo blaga/storitve slovenskim zavezancem se DDV ne obračuna.

Avansni račun – račun za predplačilo. Izda se kadar  dobavitelj prejme plačilo pred opravljeno storitvijo oz. dobavo blaga s strani kupca. Po opravljeni storitvi oz. dobavi blaga pa je potrebno izstaviti še račun za opravljeno dobavo.

B

Bančni izpisek – listina, ki jo banka izda na določen dan ali v določenem krajšem obdobju. Prikazuje promet in saldo na kontu pravne ali fizične osebe.

Bančni račun – namenjen izvrševanju plačilnih transakcij in za opravljanje drugih bančnih storitev.

Bilanca stanja – izkazuje finančno stanje podjetja na določen dan v letu.

Blagovna znamka – omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga/storitve, ter jo je grafično mogoče prikazati.

Bolniška odsotnost – začasna zadržanost z dela, zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov.

Boniteta – predstavlja vsako ugodnost, ki jo delodajalec zagotovi svojemu zaposlenemu.

Bruto znesek plače – vsebuje vse prispevke, ki jih za delavca plača delodajalec (22,10%) in akontacijo dohodnine.

C

Cesija – pogodbeni prenos terjatve, s katero upnik oz. odstopnik svojo terjatev, ki jo ima do dolžnika, prenesena na tretjo osebo.

Č

Članarina – prispevek člana organizacije, ki ga plača enkrat letno in s tem zagotovi celoletno članstvo v organizaciji.

D

Davčna blagajna – sistem, ki zagotavlja, da podatki o prometu davčnih zavezancev odražajo dejansko stanje. Davčna blagajna obvešča FURS o vsakem izdanem računu, ki je bil plačan z gotovino.

Davčna izguba – ugotovljena negativna razlika med davčnimi prihodki in davčno priznanimi odhodki.

Davčne olajšave – za fizične in pravne osebe pomenijo znižanje davčnih obveznosti,kar je njihova temeljna pravica.

Davčni sistem – zbirka pravnih ukrepov, norm, aktivnosti, organov in institucij na področju obdavčitve v nekem družbenem okolju.

Davčni zavezanec – pravna ali fizična oseba, ki ji davčni predpisi nalagajo plačilo davka, kar povzroči zmanjšanje dohodka.

Davščine – najpomembnejši vir javnih prihodkov. To so davki, takse in prispevki.

Davek – obvezna dajatev brez neposrednega vračila, ki ga prepišejo organi oblasti za pokrivanje javnih finančnih potreb in za uresničevanje drugih javnih ciljev.

Davek od dohodkov pravnih oseb – osnova za davek je dobiček, ki ga dosega zavezanec z opravljanjem dejavnosti.

DDV – davek na dodano vrednost. Obdavčevanje blaga in storitev po treh različnih stopnjah: 22%, 9,5% in 5%.

Digitalno potrdilo – računalniški zapis, ki nadomešča osebno izkaznico za poslovanje preko interneta. Vsebuje podatke o imetniku in elektronski podpis za potrditev identitete imetnika.

Dnevnica – povračilo stroškov prehrane na službeni poti.

Dnevnik – temeljna poslovna knjiga, ki predstavlja glavni knjigovodski razvid.

D.O.O. – Družba z omejeno odgovornostjo. Pravna oseba in samostojni nosilec pravic in obveznosti. Za prevzete obveznosti jamči le do višine lastnega premoženja.

Dobavnica – običajno priloga k izdanemu računu. Na osnovi dobavnice naročnik blaga potrdi prejem blaga.

Dobavitelj – pravna ali fizična oseba, ki na podlagi sporazuma ali pogodbe dobavlja kupcu naročeno blago ali opravlja določeno storitev.

Dobro ime – neopredmeteno sredstvo podjetja. Nastane pri poslovnih združitvah. Kadar podjetje z nakupom deleža drugega podjetja pridobi obvladovanja le-tega.

Dobropis – za prejemnika predstavlja določen znesek dobro-imetja, katerega lahko unovči pri kasnejših nabavah.

Dohodnina – davek iz dohodka, ki ga doseže posameznik, zakonec ali družina.

Dohodek iz dejavnosti – podvrsta dohodnine. Sem sodi vsak dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Dokončna obdavčitev – cedularna obdavčitev. Znesek ustvarjenega dobička se ne upošteva pri skupnem letnem obračunu dohodnine, prav tako ni upravičen do olajšav.

Dolgoročna sredstva – sredstva, ki se preoblikujejo v obdobju daljšem od enega leta.

Donacija –  znesek, blago ali storitev, ki jo organizacija prejme od fizične ali pravne osebe brez obveznosti plačila in vračila.

Drobni inventar – opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 €.

Družbena pogodba – osnovni dokument na podlagi katerega se ustanovi družba z omejeno odgovornostjo. Vsebovati mora podatke o imenu in sedežu firme, lastnikih družbe, višini osnovnega kapitala, posameznih finančnih vložkih družbenikov in izbranih dejavnostih družbe. Sestavljena mora biti v obliki notarskega zapisa ali v obliki overjenega in vnaprej predpisanega obrazca.

E

eDavki – portal, ki omogoča preprosto in varno izpolnjevanje in oddajanje davčnih obrazcev. Uporabnik portala eDavki je lahko vsak davčni zavezanec, ki potrebuje dostop do interneta in ustrezno digitalno potrdilo.

Elektronka naprav za izdajo računa – naprava z ustrezni nameščeno programsko opremo s katero se izvaja postopek davčnega potrjevanja računov. Za izvajanje potrjevanja računov je potrebna namestitev digitalnega potrdila.

EOR koda – enkratna identifikacijska oznaka računa, ki pove da je račun davčno potrjen.

e-račun – račun izdan v elektronski obliki za opravljeno storitev ali dobavljeno blago.

F

Fiduciarni račun – je transakcijski račun s posebnim statusom. Imetnik ga odpre v svojem imenu, za račun tretjih oseb.

FURS – finančni urad Republike Slovenije, ki opravlja naloge davčne službe v najširšem pomenu besede in carinske službe.

Finančni najem – najem ali leasing, pri katerem se prenesejo vse oblike tveganja in koristi, ki so povezane lastništvom sredstva. Lastninska pravica lahko preide na prejemnika ali pa tudi ne. Najemodajalec svoja sredstva pretvori v finančno naložbo v najemnika.

Finančne spodbude – olajšajo vstop podjetjem na trg in jim omogočijo učinkovitejše poslovanje.

G

Gotovinsko plačilo – plačilo z bankovci, kovanci, kreditno ali plačilno kartico, ček, moneta, boni in kuponi, bitcoini, itd. Vsako plačilo, ki ni neposredno nakazano na transakcijski račun.

I

Insolventnost – predstavlja položaj, ki nastane, če družba ne more poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti ali pa postane dolgoročno plačilno nesposobna.

Izdani račun – račun pravne ali fizične osebe za dobavljeno blago ali opravljeno storitev za nekoga.

Izdatki/Odlivi – izplačilo denarja s transakcijskega računa ali iz blagajne podjetja.

Izkaz poslovnega izida – izkaz v obračunskem obdobju uresničenih prihodkov in odhodkov.

K

Kompenzacija – način poravnave dolga, tako da v enakem znesku  ugasneta medsebojna terjatev upnika in dolg dolžnika.

Konkurenčna klavzula – je dogovorne narave in pomeni, da velja v primeru, ko se delavec in delodajalec o njen izrecno odgovorita. Sklene se v primeru prenehanja delovnega razmerja, delavec pa je v času delovanja pridobil tehnična, poslovna in druga znanja ter zveze, ki so značilne za delodajalca, pri katerem je zaposlen.

Konkurenčna prepoved– se nanaša na vse delavce v delovnem razmerju in pomeni prepoved opravljanja dejavnosti, ki jo opravlja delodajalec in bi zanj pomenila konkurenco.

Konto – knjigovodski račun na katerem so evidentirane spremembe, ki jih povzročajo poslovni dogodki.

Kratkoročna sredstva – so sredstva, ki se preoblikujejo v obdobju krajšem od enega leta.

Kredit –  je vrst posojila, ki ga praviloma ponudi pravna oseba (npr. banka). Kredit predstavlja posojen denar v zameno za plačilo obresti ter vračilo denarja po dogovorjenem času.

L

Letno poročilo – pregleden, jasen in resničen prikaz premoženja in obveznosti družbe.

Licenca – pravica do uporabe patenta.

Likvidnost – značilnosti premoženja, pri katerih pride do hitre zamenjave v denarna sredstva.  O likvidnem sredstvu govorimo takrat, ko se ga hitro unovči (proda) in s tem pridobi denarna sredstva.

Limit – zgornja meja posojila, ki jo odloči posojilodajalec in  se do nje lahko zadolži.

M

Materinski dopust – namenjen bodočim materam, da se pripravijo na porod, negi in  varstvu otroka. Traja 105 dni in nastopi 28 dni pred predvidenim datumom poroda, razen v primeru nedonošenčka.

Marža – je k nabavni ceni trgovskega blaga prištet znesek, ki trgovini omogoča pokrivanje splošnih stroškov.

Menica – pisna izjava, v kateri se izdajatelj sam ali druga oseba, ki jo določi meničnemu upravičencu zaveže da bo plačal označen znesek ob določenem času, na določen kraju.

MINI blagajna – aplikacija FURSa, preko katere se izdaja gotovinske račune in poroča o izdanih računih vezane knjige računov.

N

Nabavna cena – seštevek nakupne cene količinske enote in ustreznih neposrednih stroškov nakupa.

Najem – pogodbeno razmerje, pri katerem v zameno za plačilo najemodajalec prenese na najemnika  za dogovorjen čas pravico do uporabe sredstva.

Naložba – predstavlja pridobljena denarna sredstva, ki ga lahko naložijo za nakup nepremičnin, strojev in podobno (realne naložbe) ali pa gre za prenos prihrankov na nekoga drugega (finančne naložbe).

Negotovinsko plačilo – Plačila neposredno nakazana na transakcijski račun – plačilo preko spletne banke, neposredno plačilo položnice pri ponudniku storitve (pošta, banka, trgovina), UPN nalog, Paypal, neposredna kompenzacija oz. pobot.

Neopredmetena osnovna sredstva – nedenarno sredstvo, ki praviloma v fizični obliki ne obstaja in soustvarja poslovne zmogljivosti. To so patenti, licence, blagovne znamke, itd.

Nepremičnine – so zemljišča, proizvodi vezani nanj in zgradbe.

Neto znesek plače =  Bruto plača – prispevki – akontacija dohodnine.

Normiranec – s.p. ali d.o.o. , ki lahko davčno osnovo ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (80% prihodkov).

O

Obresti – so kot dohodek vsak znesek, ki je višji kot vrnjena glavnica. Sem sodijo vsi odhodki, ki izhajajo iz finančno-dolžniškega razmerja: bonusi, premije, inflacijski dodatek, tečajne razlike, itd.

Obrtno dovoljenje – potrebujejo osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost pri kateri je zahtevana ustrezna poklicna usposobljenost. Izbrane dejavnosti so navedene v Uredbi o obrtnih dejavnostih.

Obveznost – je pravna zaveza ene osebe (dolžnik) drugi osebi (upniku), da ji da izdelek oz. opravi storitev. Upnik je upravičen zahtevat izpolnitev te obveznosti.

Očetovski dopust – namenjen očetu, da je po rojstvu otroka v pomoč mami pri negi in varstvu otroka. Čas trajanja očetovskega dopusta je 30 dni.

Odhodki – stroški, ki se nanašajo na prodane izdelke in storitve.

Odpravnina – zaslužek zaposlenca v primeru redne upokojitve in končanja službovanja zaposlenca pred običajnim datumom izteka (zaradi odločitve podjetja ali prostovoljne odločitve zaposlenca pod pogojem podjetja)

Olajšava –znesek, ki ga določi država in je namenjena znižanju plačila dohodnine.

Opomin – pošlješ takrat, ko kupec zamuja s plačilom.

Oportunitetni strošek – je mera, ki pove kolikšni vrednosti se odrečemo, če določena sredstva potrošimo danes namesto čez določen čas. Če izberemo možnost A namesto možnost B, oportunitetni strošek predstavlja vrednost možnosti B.

Opredmetene osnovna sredstva –  so sredstva v lasti ali finančnem najemu, ki se bodo uporabljala več let. Sem sodijo zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in biološka sredstva.

Osnovni kapital – kapital potreben za odprtje podjetja ali družbe. Zagotovi se lahko v obliki denarja ali pa stvarnega vložka v podjetje.

P

Patent – pravica na podlagi izuma.

Povezana oseba – je družinski član ali katerakoli oseba, ki jo običajno nadzira zavezanec.

Pavšalni prispevki – so prispevki za socialno varnost, ki jih plačujejo zavezanci, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic.

Plača, ki jo dobi delavec = Neto plača + prehrana in prevoz

Plačilna lista – listina, na kateri je zabeležen obračun plače in jo mora delodajalec izročiti delavcu.

Plačilna sposobnost – sposobnost podjetja poravnati vse obveznosti do zapadlosti.

Podjemna pogodba – je pogodba o delu, s katero se prevzemnik posla (izvajalec) zaveže opraviti določen posel, naročnik pa se zaveže temu, da bo opravljeno delo plačal.

Pogodba o zaposlitvi – sklenitev delovnega razmerja za določen ali nedoločen čas.

Pooblastilo – redna listina, s katero pooblastitelj (1. oseba) pooblasti pooblaščenca (2. oseba), da v njegovem imenu opravi dejavnost.

Popoldanski s.p. – ima fizična oseba, ki opravlja dopolnilno dejavnost. Oseba je zaposlena pri drugem delodajalcu za polni delovni čas, v svojem prostem času pa opravlja dopolnilno dejavnost.

Porodniško nadomestilo – nadomestilo plače oz. osebni prejemek, ki izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Poslovni izid – razlika med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju. Dobiček ali izguba.

Poslovni načrt – pisni dokument, kamor podjetnik zapiše svoje cilje, vizijo, poslanstvo in strategije za dosego zastavljenih ciljev.

Poslovni najem – nastopi, kadar ne  pride do pomembnega prenosa tveganj in koristi, povezanih z lastništvom. Najemodajalec dana sredstva v najem izkazuje še vedno kot svoja opredmetena osnovna sredstva, najemnine pa kot poslovni prihodek.

Poslovni partner – vsaka fizična ali pravna oseba s katero podjetje poslovno sodeluje. Poslovno sodelovanje mora temeljiti na pogodbi in izkazih relativnih prihodkov in odhodkov.

Poslovni prostor – prostor, kjer zavezanec stalno ali občasno izdaja račune. Vsak premični objekt se šteje pod posamezni prostor, medtem ko za nepremični poslovni prostor štejemo poslovni objekt v katerem zavezanec opravlja dejavnost.

Poslovni račun – potrebujejo podjetja in organizacije za vodenje denarnih sredstev za posle povezane s podjetjem. Za samostojne podjetnike ni več obvezno, je pa priporočljivo.

Posojilo – vrsta dolga, ki predstavlja materialna sredstva, ki jih da upnik dolžniku z obveznostjo kasnejše vrnitve. Lahko ga da kdorkoli, tudi fizična oseba.

Potni nalog – listina, ki spremlja in dokazuje službeno potovanje zaposlenih. Ti so nato upravičeni do povračila stroškov, ki so nastali na tem potovanju.

Prejemki/Prilivi – prejem gotovine na transakcijski račun ali v blagajno podjetja.

Prejeti račun – račun, ki ga kupec prejme od prodajalca prejetih proizvodov.

Premičnine – so osnovna sredstva, ki jih je mogoče premikati in niso trajno povezane z nepremičninami.

Preplačilo – Presežek plačila obveznosti nad celotno obveznostjo. Posledično se pri plačniku pojavi ustrezna terjatev.

Prihodki – povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanja sredstev ali zmanjšanja dolgov.

Prispevki za socialno varnost – skupno ime za obvezne socialne prispevke, ki jih plačujejo zaposlenci, zaposlovalci, samozaposlene osebe ali nezaposlene osebe.

Prisilna poravnava – z njo se dolžniku (kupcu) s finančnim prestrukturiranjem omogoči, da postane plačilno sposoben in nadaljuje z vodenjem poslovanja.

Prestrukturiranje podjetja – pomeni prilagoditev spremenjenim razmeram v podjetju, ki so potrebne za obvladanje krize, ki je nastala v podjetju.

Prodajna cena – cena po kateri se ponudi in proda blago.

R

Refundacija – refundirano nadomestilo. To je povrnjen strošek delavca, ko je le ta odsoten z dela, zaradi nekaterih zdravstvenih razlogov. Tudi v primeru darovanja krvi.

Regres – zakonsko določena dolžnost vsakega delodajalca. Višina izplačila, ki jo je delodajalec dolžan izplačati delavcu je v višini minimalne plače.

Rekapitulacijsko poročilo  – zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Evropske Unije v obdobju poročanja (mesečno). Davčnemu organu ga predloži oseba identificirana za namene DDV v Sloveniji, ki izkaže dobavo blago in storitev osebam identificiranim za namen DDV v drugih državah članicah EU.

Reprezentanca – sem sodijo stroški, ki nastanejo v primerih pogostitve na uradnih in delovnih sestankih, zajtrkih, kosilih in večerjah, svečanih obedih in nakupih priložnostnih daril.

Rezerve  – so postavka kapitala, ki nastanejo z vplačili družbenikov (kapitalske rezerve) ali iz čistega dobička družbe.

S

Solventnost – trajna plačilna sposobnost. Podjetje je solventno, kadar je na dolgi rok zmožen poravnati vse finančne obveznosti, preden le-te zapadejo.

S.P. – kratica za samostojnega podjetnika. To je fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost okviru organiziranega podjetja.

SPOT točka – Slovenska poslovna točka (e-VEM). Ta podjetnikom in poslovnim subjektom nudi storitve podjetniškega svetovanja, elektronske storitve, informiranje, itd.

Starševski dodatek – namenjen materam (ali očetom po 77 dnevih od rojstva otroka), ki niso zavarovane za starševsko varstvo. Sem sodijo študentke, nezaposlene osebe in v času prejmejo 258,09 € mesečno. Pravica traja eno leto od rojstva otroka. Podaljša se v primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka in otroka, ki potrebuje posebno nego.

Starševski dopust  – namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka. Vsakemu od staršev pripada 130 dni.

Stečaj – pomeni prezadolženost gospodarskega subjekta, ki po končanem stečajnem postopku preneha obstajati.

Stroški – neto (brez DDV) prejeti računi za izdelke in storitve pri zavezancih za DDV in bruto (z DDV) prejeti računi za izdelke in storitve pri nezavezancih za DDV.

Strošek izplačevalca = bruto plača povečana za prispevke delodajalca (16,10 %) + povračilo stroškov prevoza in prehrane.

Stvarni vložek – premoženjski predmeti ali pravice, katerih gospodarska vrednost je ugotovljiva, se nanaša na dejavnost podjetja in mu prinaša bodočo korist. Npr. kombi, računalnik, orodje, poslovni prostor, itd.

T

Taksa – ali pristojbina, je določena odškodnina oz. delno plačilo za storitve upravnih organov, ki jih le-ti opravljajo v korist zavezancu.

Temeljnica – v posebni obliki sestavljen in s podpisi potrjen zapis o poslovnem dogodku, ki nastane ob spremembi sredstev, prihodkov, odhodkov in obveznosti, ter prinaša knjigovodske podatke. Služi za vnašanje knjigovodskih podatkov v poslovne knjige in kontroliranje poslovnega dogodka, ki ga izpričuje.

Terjatev – pravica, da od določene osebe zahtevaš plačilo dolga, dobavo blaga in opravo storitev.

U

Uvozne dajatve – vstopni davek na dodano vrednost, carina pri uvozu in druge dajatve pri nabavi.

V

Varstvo pri delu – usposabljanje , ki je zakonsko obvezno za delodajalce. Vsak delodajalec je dolžan svojim delavcem zagotoviti usposabljanje iz varstva pri delu.

Varščina – zastavljena nadomestna stvar, ki jo dolžnik poda upniku v zagotovilo, da bo izpolnil svoje obveznosti.

Vavčer – dokument o vnaprejšnjem plačilu določenih storitev. Namen vavčerjev je omogočiti podjetjem enostavnejši dostop do sofinanciranja določenih storitev.

Vezana knjiga računov – knjiga predpisanih in potrjenih obrazcev, za evidentiranje prometa. Vezna knjiga se lahko uporablja namesto elektronske naprave za izdajanje računov.

Vrednostni papir (vrednostnica) – listina, s katero se izdajatelj zaveže izpolnitvi zapisane obveznosti do njenega zakonitega zastopnika.

Z

ZOI – zaščitna oznaka izdajatelja računa.  Ustvari jo elektronska naprava za izdajanje računov in se uporablja za ugotovitev pristnosti izvora računa in je povezana z zavezancem.