Blog

Prispevki za socialno varnost: Samozaposleni, februar 2020

Prispevki za socialno varnost
prispevki

V sistem zavarovanje je samostojni podjetnik vključen, kot samozaposlena oseba in si je za to dolžan mesečno obračunavati prispevke za socialno varnost.

Ob odprtju s.p. si podjetnik obračuna prispevke po najnižji (minimalni) osnovi za obračun prispevkov. Kasneje je višina prispevkov odvisna od višine dobička in obračunanih prispevkov v preteklem davčnem obdobju, osnova za obračun prispevkov pa se izračuna po spodaj navedeni formuli.  Pri tem sta določeni tudi najvišja (maksimalna) in najnižja (minimalna) osnova za obračun prispevkov.

Osnova za izračun prispevkov se v letih po letu ustanovitve, izračuna na podlagi oddanega davčnega obračuna zasebnika za preteklo poslovno leto.

Formula za izračun osnove za obračun prispevkov:

Dosežen dobiček (razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki – zap. št. 9. davčnega obračuna) + obračunani prispevki za socialno varnost zasebnika iz naslova opravljanja dejavnosti. Vsota dobička in prispevkov zmanjšana za 25% (x 0,75) in deljena z 12 meseci = mesečna osnova za obračun prispevkov za socialno varnost zasebnika.

Primer:

  • dobiček 15.000€,
  • obračunani prispevki za socialno varnost zasebnika 5.000€.

Osnova za obračun prispevkov = ((15.000 + 5.000) x 0,75) / 12 = 1.250€.

Prispevki se spremenijo na novo osnovo v mesecu po mesecu oddaje davčnega obračuna.

Dodatne informacije:
  • Prispevke je potrebno poravnati najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
  • Prispevki se obračunajo po stopnjah, ki veljajo na dan nastanka davčne obveznosti za plačilo prispevkov, kot je določen v zakonu o obdavčenju ali v Zakonu o davčnem postopku – ZDavP-2.
  • Prispevke je potrebno poravnati Finančni upravi Republike Slovenije. Način obračuna in plačila prispevkov ter roke za obračun in plačilo prispevkov določa Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2.
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – februar 2020

 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni podračun Referenca minimalni maksimalni
60% PP** 3,5 PP***
1.052,30 6.138,44
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 163,11 951,46
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 93,13 543,25
Skupaj prispevki za PIZ SI56011008882000003 SI19DŠ-44008 256,24 1.494,71
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 66,93 390,40
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 69,03 402,68
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,58 32,53
Skupaj prispevki za ZZ SI56011008883000073 SI19DŠ-45004 141,54 825,61
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,05 6,14
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,05 6,14
Skupaj prispevki za starš. var. SI56011008881000030 SI19DŠ-43001 2,10 12,28
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,47 8,59
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,63 3,68
Skupaj prispevki za zaposl. SI56011008881000030 SI19DŠ-42005 2,10 12,27
Skupaj drugi prisp. 4,20 24,55
PRISPEVKI SKUPAJ 401,98 2.344,87

 

* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2019 (PP): 1.753,84€

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2019 znaša 60% zadnje znane povprečne letne plače: 60% od 1.753,84 = 1.052,30€

*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.753,84 x 3,5 = 6.138,44 €

Obvezno socialno zavarovanje je predpisano z naslednjimi zakoni:
Navedeni zakoni določajo tudi:
  • osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost,
  • vrste prispevkov, ki se plačujejo za posamezne zavarovance,
  • zavezance za plačilo prispevkov.

Vir:

  • Prispevki za socialno varnost: Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – samozaposlene osebe, 3. izdaja, marec 2018
  • FURS