Blog

Prekrški, kazni in globe(davčne blagajne)

Drugo
davčne blagajne globe in kazni

Kupec je lahko oglobljen z denarno kaznijo – 40,00 €, v primeru, da računa ne prevzame in ne zadrži do odhoda iz poslovnih prostorov ter ga na zahtevo ne predloži pooblaščeni osebi.

Med davčne prekrške se štejejo prekrški zavezancev:

 • neuporaba namenskega digitalnega potrdila za potrjevanje računov,
 • ne poročanje davčne številke osebe, ki izda račun, Finančni upravi RS in ne povezava davčne številke in oznake osebe navedene na izdanem računu,
 • neupoštevanje predpisane številke računa na izdanem računu,
 • ne vzpostavitve elektronske povezave ali elektronske naprave za izdajanje računov v predpisanem roku in naknadno ne posredovanje računov v predpisanem roku,
 • ne hranjenja potrdila o naknadno poslanih izdanih računih,
 • ne imetje potrdila s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS v primeru nezmožnosti vzpostavitve elektronske povezave,
 • ne objava obvestila, o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da račun vzame, na vidno mesto.

 

Globe

 • Odgovorna oseba: 800 – 5.000 €
 • Fizična oseba z dejavnostjo (s.p. in drugi zasebniki): 1.500 – 25.000 €
 • Manjša gospodarska družba (po ZGD-1): 2.000 – 50.000 €
 • Srednja ali velika gospodarska družba (po ZGD-1): 5.000 – 75.000 €

 

Med hujše davčne prekrške se štejejo prekrški zavezancev:

 • ne poročanja podatkov o poslovnih prostorih ali poročanje neresničnih in nepopolnih podatkov o poslovnih prostorih,
 • ne sprejetje internega akta,
 • pošiljanje neresničnih, nepravilnih in nepopolnih računov v potrjevanje,
 • ne izdajanje računov v predpisanem roku,
 • nepravilno izdajanje kopij računov – brez navedb, da gre za kopijo računa in navedb o številu kopij računa,
 • zagotavljanje programske opreme zavezancu v nasprotju z ZDavPR – ne zagotavljanje izpisa izdanih računov in kopij računov ter omogočanje izdajanja le teh na načine, ki so v nasprotju z omenjenim zakonom.

 

Globe

 • Odgovorna oseba: 1.200 – 10.000 €
 • Fizična oseba z dejavnostjo (s.p. in drugi zasebniki): 3.000 – 50.000 €
 • Manjša gospodarska družba (po ZGD-1): 4.000 – 75.000 €
 • Srednja ali velika gospodarska družba (po ZGD-1): 10.000 – 125.000 €

 

Med posebej hude davčne prekrške se štejejo:

hujši davčni prekrški, ki so še posebej hudi – povzročitev škode z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi in kakršne koli druge osebne koristi.

Ne glede na predpisane okvirne globe je lahko globa višja od najvišje predpisane globe. Višina globe se določi glede na kršitelja in težo kršitve.

 

Globe

 • Odgovorna oseba: do 20.000 €
 • Fizična oseba z dejavnostjo (s.p. in drugi zasebniki): do 75.000 €
 • Manjša gospodarska družba (po ZGD-1): do 100.000 €
 • Srednja ali velika gospodarska družba (po ZGD-1): do 150.000 €