Blog

Predlagane spremembe na področju socialnega varstva, trga dela in pokojninskega sistema

Drugo
pokojninska reforma

Ključen razlog za spremembe naj bi bil izboljšanje socialne zaščite ranljivih skupin, kot so določene kategorije upokojencev, brezposelnih oseb in oseb, ki so socialno ogrožene. Razlog za spremembe naj bi bil tudi neugodna demografska gibanja, staranje prebivalstva in nizka stopnja delovne aktivnosti ter hitrejša aktivacija.

Namen sprememb socialne zakonodaje (skupaj s spremembami pokojninske zakonodaje in zakonodaje na trgu dela) je hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči. Namen denarne socialne pomoči je, da zagotovi preživetje, ko posameznik/družina ne more sama preživeti z delom, pravicami iz dela, dohodki iz premoženja in drugih virov, zaradi okoliščin, na katere sama ne more vplivati. Zakon določa primarno obveznost posameznika, da je vsakdo po svojih sposobnostih dolžan skrbeti za dostojno preživetje sebe in svojih družinskih članov.

 

1. UKINITEV DODATKA ZA DELOVNO AKTIVNOST (DDA) – višina osnovnega zneska minimalnega dohodka se ne spreminja in ostaja 392,75 evrov.  Ukinja se samo dodatek za delovno aktivnost (DDA).

Osebe, ki danes prejemajo DDA so med drugim:

 • zaposlene osebe (prejemajo plačo),
 • osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost,
 • osebe, ki so vključene v ukrepe APZ, katerih cilj je zaposlitev,
 • osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu ki ureja prostovoljstvo,
 • osebe, vključene v zaposlitveno rehabilitacijo.

 

Ključni razlogi za ukinitev dodatka za delovno aktivnost:

 • Dvig osnovnega zneska minimalnega dohodka v letu 2018, ki zagotavlja višjo socialno varnost vseh ogroženih oseb (392,75).
 • Povečanje motivacije za delo oziroma zmanjšanje tveganja pasti neaktivnosti.

 

Dvig osnovnega zneska minimalnega dohodka na 392,75 evra je povzročil dvig cenzusa za pridobitev denarne socialne pomoči (DSP), ki z uporabo DDA, ruši eno temeljnih načel dodeljevanja DSP, ki določa, da upravičenec do DSP ne more biti v ugodnejšem socialnem položaju od tistega, ki si sredstva za preživetje zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela.

Ministrstvo ugotavlja, da dodatek za delovno aktivnost ni več ustrezno umeščen v institut DSP in dejansko povzroča past neaktivnost, saj se zaradi tega dodatka cenzus za denarno socialno pomoč nevarno približal meji minimalne plače. Cenzus za denarno socialno pomoč skupaj z DDA sedaj dosega že 88, 91 % minimalne plače (prva odrasla oseba, ki je aktivna več kot 128 ur na mesec)

Cenzus, ki predstavlja mejo preživetja za 4 člansko družino ( višino denarne socialne pomoči, ki jo lahko prejme štiričlanska družina brez dohodkov in premoženja) znaša 1.080, 06 evrov in ostaja nespremenjen tudi v prihodnje. Ukinja se dodatek za delovno aktivnost, ki je ta znesek lahko zvišal tudi do 1.382,48 evrov.

 

2. DOLOČITEV VZPODBUDE ZA AKTIVACIJO BREZPOSELNIH UPRAVIČENCEV DO DENARNE SOCIALNE POMOČI

Ukinitev dodatka za delovno aktivnost se ublaži z novim ukrepom, ki ga pozna tudi primerjalna zakonodaja in sicer, da prejemek, ki ga brezposelne osebe, ki so vključene v ukrepe aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu APZ), katerih cilj je zaposlitev, iz tega naslova prejmejo, ne vpliva na denarno socialno pomoč.

Z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost se zmanjšuje past tveganja neaktivnosti brezposelnih upravičencev do denarne socialne pomoči, z neupoštevanjem dohodkov iz naslova APZ, pa se razbremenjuje CSD (ni potrebna izdaja nove odločbe zaradi prejema dohodka).

1. POSTOPEN DVIG ODMERNEGA ODSTOTKA IN S TEM ZAGOTOVITEV VIŠJIH POKOJNIN ZA NOVE UPOKOJENCE

 • Predvidena je določitev odmernega odstotka za 40 let dopolnjene pokojninske dobe za oba spola v višini 63 % (postopen šestletni dvig moških in zaustavitev padanja žensk) ter dodaten odmerni odstotek za skrb za otroke v višini 1,25 %.
 • Leta 2025 bodo nove pokojnine starostnih upokojencev z dopolnjenimi 40 leti pokojninske dobe v povprečju višje za približno 8 %.
 • Dvig odmernega odstotka bo zagotovil višjo odmero vseh starostnih, vdovskih, invalidskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja.
 • Zvišanje navedenih pokojnin in nadomestila v povprečju med 5 % in 15 % (odvisno od posamezne kategorije).

 

2. VIŠJI REGRES – SPREMEMBA ZAVAROVALNE OSNOVE ZA PLAČILO PRISPEVKOV OD REGRESA ZA LETNI DOPUST

 • Spremembe ZPIZ-2 bodo predvidoma zajele tudi spremembe zavarovalne osnove za plačilo prispevkov od regresa za letni dopust, s čimer se bo razbremenil regres za letni dopust, saj do 100% višine povprečne plače od le-tega ne bi bilo potrebno plačati prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Višina regresa za letni dopust, od katere se ne plačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se iz sedanjih 70 % zviša na 100 % povprečne plače.
 • Delavci, ki bi prejeli regres med tema zneskoma bodo tako prejeli višji neto prejemek, delodajalci pa plačali nižji drugi bruto. Namen ukrepa je spodbuditi uspešne delodajalce k izplačilu višjega regresa, kar bo prispevalo višjim neto prejemkom delavcev.

Predlagana sprememba bo ohranjala avtonomnost podjetij, ki bodo v primeru uspešnega poslovanja lahko izplačala višji regres za letni dopust in od tega plačala manj prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot pa bi jih v primeru ohranjanja veljavne ureditve. Tako se bo izboljšala socialna varnost delavcev, saj bodo prejeli višji neto prejemek, s tem pa se bo tudi njihov razpoložljivi dohodek povišal.

 

3. SOČASNO PREJEMANJE POKOJNINE IN OPRAVLJANJE DELA UPOKOJENCEV – Upokojencem bo po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev (ob upoštevanju ustreznih varovalk) omogočeno prejemanje dela oziroma po določenem času celotne pokojnine ob pogoju plačevanja vseh prispevkov za socialna zavarovanja.

Predlog spremembe, ki nadgrajuje sedaj veljavni sistem izplačevanja 20 % pokojnine:

 •  Prva tri leta po izpolnitvi pogojev za upokojitev:  v prvih treh letih vključenosti v zavarovanje za polni delovni čas po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev posameznik prejme 50 % (trenutno 20 %) starostne pokojnine, kar je dodatna spodbuda za ostajanje v zavarovanju.
 • Po treh letih izplačevanja 50 % pokojnine: v četrtem letu in v vseh nadaljnjih letih posameznik prejema 100 % starostne pokojnine, in sicer ob pogojih upokojitve in ponovne vključitve v zavarovanje in če je oseba starejša od 63 let.

 

4. SPREMEMBE POGOJEV ZA UPOKOJITEV, ZA TISTE KI NIMAJO 40 LET DELOVNE DOBE

 • Na socialno varnost upokojencev bistveno vpliva dopolnjeno število let pokojninske dobe. Zavarovanci, ki nimajo dopolnjenih 40 let pokojninske dobe, se po sedaj veljavni zakonodaji lahko upokojijo pri 65 letih, vendar imajo nižje pokojnine.
 • Z namenom izboljšanje socialne varnosti teh upokojencev ter deloma kot odziv na demografske trende se predlaga postopno zviševanje pogoja starosti, za tiste, ki nimajo 40 let delovne dobe, za 2 meseca na leto do 67 let (2034).
 • Ob tem se za starostno upokojitev pri nižji starosti ohranja pogoj 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

 

5. IZBOLJŠAVE SISTEMA POKLICNEGA ZAVAROVANJA – S spremembami in dopolnitvami ZPIZ-2 na področju poklicnega zavarovanja se ureja področje nadzora nad pravilnim obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za poklicno zavarovanje. Namen je omogočiti učinkovit nadzor nad pravilnim obračunavanjem in plačevanjem prispevkov poklicnega zavarovanja.

 

6. PRENOS DIREKTIVE (EU) 2016/2341 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Z DNE 14. DECEMBRA 2016 O DEJAVNOSTIH IN NADZORU INSTITUCIJ ZA POKLICNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE V SLOVENSKI PRAVNI RED – Direktiva IORP II se v slovenskem pravnem redu nanaša na področje prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Spremembe bodo prinesle okrepitev upravljanja ter boljšo zaščito članov dodatnega pokojninskega zavarovanja in upravičencev, povečana pooblastila za nadzornike, transparentno obveščanje članov dodatnega pokojninskega zavarovanja in upravičencev, odstranitev ovir za čezmejne dejavnosti in čezmejni prenos, spodbujanje dolgoročnih naložbe v rast in povečevanje zaposlovanja ter spodbujanje odgovornih naložb.

1. ZVIŠANJE MINIMALNEGA DENARNEGA NADOMESTILA

 • Veljavni Zakon o urejanju trga dela določa, da najnižji znesek denarnega nadomestila ne sme biti nižji od 350 eurov. Predlaga se zvišanje tega zneska na 530,19 EUR (1. bruto), kar predstavlja 392,75 EUR neto in se tako  izenačuje z osnovnim zneskom minimalnega dohodka
 • Zavarovanje za primer brezposelnosti je pravica iz obveznega zavarovanja in pravica iz dela in ne bi smela biti nižja kot so socialno varstvene pravice; k zvišanju minimalnega nadomestila za primer brezposelnosti se je Vlada RS zavezala tudi v Koalicijskem sporazumu.

 

2. ZVIŠANJE ZAVAROVALNE DOBE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO DENARNEGA NADOMESTILA ZA BREZPOSELNOST

 • Veljavni ZUTD določa, da pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti lahko pridobi brezposelna oseba, ki je bila pred nastankom brezposelnosti zavarovana najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih. Predlagamo zvišanje zavarovalne dobe iz 9 na 12 mesecev.
 • Spremembe predlagamo z namenom hitrejše aktivacije delovno aktivnega prebivalstva in preprečevanju prekarnega zaposlovanja (ta se odraža v ponavljajočem se zaposlovanju za določen čas devetih mesecev in koriščenju denarnega nadomestila; npr. v dejavnosti izobraževanja, gradbeništva);  višja zavarovalna doba v trajanju 12 mesecev se zahteva tudi v nekaterih drugih državah: Avstrija, Madžarska, Češka, Poljska, Nemčija.

 

3. IZENAČITEV TRAJANJA DENARNEGA NADOMESTILA ZA BREZPOSELNE OSEBE STAREJŠE OD 50 LET Z ZAVAROVALNO DOBO VEČ KOT 25 LET

 • Veljavni Zakon o urejanju trga dela določa prejemanje denarnega nadomestila (DN) v trajanju 25 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let in z zavarovalno dobo več kot 25 let.
 • Predlaga se najdaljše prejemanje denarnega nadomestila v trajanju 19 mesecev za vse brezposelne, ki so starejše od 50 let in z zavarovalno dobo 25 let – enako trajanje denarnega nadomestila za starejše brezposelne osebe, tj. starejše od 55 let z zavarovalno dobo nad 25 let in za brezposelne osebe, ki so starejši od 50 let in z zavarovalno dobo nad 25 let.
 • Utemeljitev: aktivacija starejših brezposelnih oseb, podaljševanje delovne aktivnosti starejših ter zmanjšanje števila brezposelnih oseb, ki trg dela zapustijo predčasno, z namenom koriščenja denarnega nadomestila in pravice do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po prenehanju denarnega nadomestila do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino.

 

4. AKTIVNOSTI IN OBVEZNOSTI BREZPOSELNIH OSEB

 • Veljavni ZUTD določa, da brezposelna oseba s podpisom zaposlitvenega načrta dogovori izvajanje aktivnosti in obveznosti. V zakonu naštetih primerih  se brezposelna oseba preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb šele v primeru, če dvakrat krši obveznost.
 • Predlaga se, da postopno sankcioniranje ostane (kot sedaj) samo v primeru, ko brezposelna oseba ni aktivni iskalec zaposlitve, pri »težjih« kršitvah (npr. odklonitev vključitve v program APZ, odklonitev ustrezne ali primerne zaposlitve) pa se bo brezposelna oseba prenehala voditi v evidenci brezposelnih oseb v primeru prve kršitve.
 • Utemeljitev: pri »težjih« kršitvah se brezposelna oseba zavestno odloči, da ne bo sprejela ustrezne/primerne zaposlitve oziroma da se ne bo vključila v izobraževanje/usposabljanje, ki bi ji povečalo zaposlitvene možnosti, s čemer brezposelna oseba zavrača aktivnosti, ki jih je dolžna izvajati in s tem prispevati k odpravi lastne brezposelnosti; zavrnitev teh obveznosti predstavlja upravičen razlog za takojšnje prenehanje vodenja v evidenci in posledično lahko preneha tudi upravičenost do prejemanja denarne socialne pomoči.

 

5. INTEGRACIJA TUJCEV

 • Za vpis v evidenco brezposelnih oseb (BO) se uvaja dodaten pogoj za državljane tretjih držav v obliki zahteve po osnovnem znanju slovenskega jezika – nivo A2 (v roku 12 mesecev po prijavi na ZRSZ oz. do konca prejemanja denarnega nadomestila (v kolikor le-tega prejema dlje kot 12 mesecev)) ; ocenjujemo da je le-to pomembno z vidika aktivnega iskanja zaposlitve ter usposabljanja in izobraževanja oziroma vključevanja v druge ukrepe na trgu dela, ki se zagotavljajo BO. Znanje slovenskega jezika predstavlja predpogoj za uspešno obravnavo osebe s strani osebnega svetovalca na ZRSZ in njeno aktivacijo. Namen predlagane dopolnitve je v večji integraciji tujih državljanov na slovenski trg dela.  Brezposelne osebe se bodo lahko vključile v tečaj in izpit iz slovenskega jezika preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
 • Na dan 31. 12. 2018 je bilo v evidenco BO vpisanih 7.653 državljanov tretjih držav (največ BIH, Kosovo, Makedonija, Srbija)

 

6. UPOŠTEVANJE PRIPOROČILA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC – Predlaga se povečanje možnosti vključevanja v ukrepe aktivne politike zaposlovanja tistim brezposelnim osebam, ki so nastopile materinski, očetovski ali starševski dopust;  tako se bo v  primeru ponovne prijave v evidenco brezposelnih pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja za vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja upoštevalo tudi obdobje prijave pred nastopom materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta. Gre za upoštevanje priporočila Varuha človekovih pravic in omogočanje aktivacije navedenih skupin brezposelnih oseb na ZRSZ.