Blog

Pravica staršev do krajšega delovnega časa

Drugo
skrajšan delovni čas
V članku boste izvedeli:
 • Kdo ima pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva?
 • Kaj pomeni, da je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev?
 • Na kaj je treba biti pozoren pri koriščenju dela s skrajšanim delovnim časom?
 • Skrajšani delovni čas zaradi starševskega varstva in s.p.
 • Skrajšani delovni čas zaradi starševskega varstva in popoldanski s.p.

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost 20 delovnih ur.
To pravico starš pridobi pri svojem delodajalcu. Na centru za socialno delo pa potem uveljavlja pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti.

Delodajalec vam zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa vam zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače.

Pravica se prizna z dnem, ko eden od staršev začne delati s krajšim delovnim časom od polnega, če je starš pravico uveljavljal najkasneje 30 dni sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi s skrajšim delovnim časom. Če pravice ne uveljavlja v tem roku, se pravica prizna od dneva vložitve vloge zato je potrebno pravočasno oddati vse vloge na Centru za socialno delo.

Pravica traja do izteka v pogodbi o zaposlitvi določenega obdobja, v katerem bo eden od staršev delal krajši delovni čas od polnega, vendar ne dlje kot do tretjega leta starosti otroka v primeru starševstva enega otroka, oziroma do končanega 1 razreda OŠ v primeru starševstva dveh ali več otrok. Če eden od staršev neguje in varuje zmerno ali težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, pravica velja do 18. leta starosti otroka.

Na podlagi priznane pravice (veljavne odločbe) do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost- center za socialno delo prijavi upravičenca v zavarovanje do polne delovne obveznosti 40 delovnih ur tedensko.

Pravico staršev do krajšega delovnega časa lahko uveljavljajo straši pod določenimi pogoji. Staršem Republika Slovenija poravna prispevke sorazmerno glede na krajši delovni čas, maksimalno polovično tedensko delovno obveznost, to je 20 ur. Za minimalno 20 delovnih ur tedensko ali več mora starš skleniti delovno razmerje oziroma imeti drugo podlago rednega socialnega zavarovanja (s.p. ipd.).

Kdo ima pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva?
 • Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti ali
 • eden od staršev, ki neguje in varuje težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, in sicer tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar najdlje do 18. leta starosti otroka ali
 • eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev.

Pravica do krajšega delovnega časa pa ne pripada enemu od staršev, če je otrok v rejništvu ali je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, razen če je to obdobje krajše od 30 dni v letu.

Kaj pomeni, da je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev?

Eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev pomeni, da morata oba starša, v različnem obdobju, koristiti pravico do krajšega delovnega časa vsaj eno leto, če želi eden od staršev koristiti pravico do krajšega delovnega časa tudi v letu, ko mlajši otrok obiskuje prvi razred OŠ, v nasprotnem primeru pravica do dela s krajšim delovnim časom v omenjenem letu zapade.

1

Primer

Če je ob vložitvi vloge do izteka celotne pravice do krajšega delovnega časa (do konca prvega razreda OŠ mlajšega otroka) manj kot eno leto, se starša dogovorita, kdo bo izrabil celotno trajanje pravice, koriščenje pravice si lahko tudi delita.

2

Primer:

Če je ob vložitvi vloge do izteka celotne pravice do krajšega delovnega časa (do konca prvega razreda OŠ mlajšega otroka) več kot eno leto in manj kot dve leti, se starša dogovorita kdo bo izrabil neprenosljivo eno leto in kdo preostanek.

3

Primer:

Če je ob vložitvi vloge do izteka celotne pravice do krajšega delovnega časa (do konca prvega razreda OŠ mlajšega otroka) več kot dve leti, mora vsak od staršev izrabiti eno leto, sicer to leto propade, za izrabo preostanka pa se dogovorita.

Na kaj je treba biti pozoren?
 • Pravica do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti se mora uveljavljati najkasneje 30 dni po pridobitvi pravice do dela s krajšim delovnim časom, ki ga izda center za socialno delo v katerem je bila materi priznana pravica do materinskega dopusta.
 • K vlogi za uveljavitev pravice morate priložiti pogodbo o zaposlitvi z določbo o opravljanju dela s krajšim delovnim časom od polnega oziroma aneks k pogodbi o zaposlitvi, iz katerega je razvidno obdobje, v katerem starš dela s krajšim delovnim časom od polnega in število ur na teden oziroma število ur na dan.
 • Za uveljavljanje pravice do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti za otroka do 18. leta starosti otroka, je treba priložiti tudi zdravstveno dokumentacijo, v kateri zadnji izvid ni starejši od enega leta. Na podlagi predložene zdravstvene dokumentacije pridobi center za socialno delo mnenja zdravniške komisije na podlagi katere se odloči o krajšem delovnem času starša.
Dodatne informacije:
 • Delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom zaradi starševskega varstva ima pravico do celotnega regresa za letni dopust.
 • Delavec, ki dela krajši delovni čas, najmanj štiri ure na dan, ima pravico do odmora med dnevnim delovnim časom v sorazmerju s časom prisotnosti na delu. To pomeni, da pri 4 urnem delavniku pripada 15 minutni odmor. V primeru krajšega delovnega časa od 4 ur, delavcu odmor ne pripada.
 • Prevoz na delo in prehrana se ne glede na dolžino delavnika ne spreminja in je tako v primeru 8 urnega, kot tudi 4 urnega delavnika enaka. V primeru delovnika v trajanju manj kot 4 ure prehrana na delu delavcu ne pripada.
 • V primeru koriščenja pravice do nadomestila zaradi nege otroka, je potrebno ob izdaji bolniškega potrdila obvezno opozoriti, da se potrdilo izdaja le za število delovnih ur v obsegu vaše redne delovne obveznosti. Nega otroka se sicer lahko uveljavlja do 18. leta otrokove starosti oziroma dokler traja roditeljska pravica.
 • Ob koriščenju nadomestila za nego otroka lahko starš, ki dela s krajšim delovnim časom koristi nego otroka le za sorazmerni del skladen z njegovo dejansko delovno obveznostjo (npr. 4, 6,7 delovnih ur) za preostanek »delovne obveznosti« do polnega delovnega časa mu prispevke krije država skladno z veljavno odločbo za delo s krajšim delovnim časom in nadomestila za nego otroka ne more uveljaviti.Enako velja za drugega od staršev. Ob koriščenju nadomestila za nego otroka lahko drugi starš tega koristi le za sorazmerni del skladen z dejansko delovno obveznostjo starša, ki dela s krajšim delovnim časom, saj se šteje, da za preostanek delovne obveznosti do polnega delovnega časa za otroka skrbi drug starš z veljavno odločbo o skrajšanem delovnem času zaradi starševskega varstva.
Obrazec, potreben za uveljavljanje pravic za delo s krajšim delovnikom zaradi starševstva

 

Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva (obr. S-3/1) Vlogo uveljavljamo za uveljavljanje pravice do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka do tretjega leta starosti, zaradi nege in varstva težje gibalno oviranega ali duševno prizadetega otroka ali nege in varstva dveh otrok do končanega prvega razreda OŠ

Obrazec oddamo na center za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče vlagatelja.

Skrajšani delovni čas zaradi starševskega varstva in s.p.

Povsem enako kot zaposleni, imajo tudi samozaposleni možnost, da koristijo krajši delovni čas zaradi starševstva. V tem primeru razliko plačila prispevkov za socialno varnost do polnega delovnega časa krije država.

Tudi samozaposleni morajo na center za socialno delo oddati Vlogo za uveljavljanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva (obr. S-3/1).

Po prejemu odločbe se morajo samozaposleni odjaviti iz zavarovanja za polni delovni čas in se prijaviti v zavarovanje za skrajšani delovni čas.

Skrajšani delovni čas zaradi starševskega varstva in popoldanski s.p.

Spremembe Zakona o starševskem varstvu in novela ZPIZ-2G po novem omogočajo, da osebe, ki koristijo delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva obdržijo “popoldanski” s.p..

Preberite si več informacij o porodniškem nadomestilu!

Že imate vse informacije o tem, kaj obsega pravica do nadomestila? Si višino nadomestila znate izračunati? Veste katere dokumente morate izpolniti in kam jih morate oddati?

Upravičeni ste do denarne pomoči ob rojstvu otroka s strani države in s strani občine – v članku preverite, na kakšen način denarno pomoč lahko pridobite!

Preberite si več informacij o porodniškem dopustu!

Že imate vse informacije o tem, kdaj se vam prične materinski dopust? Kako je z očetovskim in starševskim dopustom? Kdaj morate obvestiti delodajalca, da odhajate na porodniški dopust?

V nekaterih primerih se porodniški dopust lahko podaljša – v članku preverite kdaj!