Blog

Porodniško nadomestilo

Drugo
porodniško nadomestilo

Torba za v porodnišnico že čaka pripravljena, otroška sobica počasi dobiva končno podobo, kupček s pripomočki za novorojenčka pa je vsak dan večji.

Kako pa je z urejanjem dokumentov? Ste se pozanimali katere dokumente morate oddati na Center za socialno delo? Veste kakšno denarno pomoč lahko dobite preko države in občine?

V članku boste našli naslednje informacije:
 • Kaj obsega pravica do nadomestila?
 • Kdo ima pravico do nadomestila?
 • Izračun in višina nadomestila
 • Katere dokumente moram izpolniti?
 • Kam in do kdaj je dokumente potrebno oddati?
 • Denarna pomoč ob rojstvu otroka iz strani države
 • Denarna pomoč ob rojstvu otroka iz strani občine

 

Porodniško nadomestilo je nadomestilo plače oziroma osebni prejemek, ki izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Pravica do porodniškega nadomestila obsega:
 •         Materinsko nadomestilo
 •         Očetovsko nadomestilo
 •         Starševsko nadomestilo

 

Če zavarovanec izpolnjuje v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) naštete pogoje, mu pripada porodniško nadomestilo:

 1. v času materinskega dopusta – pravica do materinskega nadomestila
 2. v času očetovskega dopusta – pravica do očetovskega nadomestila
 3. v času starševskega dopusta – pravica do starševskega nadomestila

 

Porodniško nadomestilo pripada za celoten čas, ko je zavarovanec na porodniškem dopustu.

Pravico do porodniškega nadomestila imajo:
 • tiste osebe, ki imajo pravico do dopusta in so bile zavarovane po tem zakonu dan pred nastopom posamezne vrste dopusta,
 • osebe, ki nimajo pravice do dopusta, če so bile zavarovane po tem zakonu najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred  uveljavljanjem pravice do nadomestila.
Upravičenci do porodniškega nadomestila, ki nimajo pravice do dopusta:

so v času prejemanja nadomestila obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Upravičenci so tudi zdravstveno zavarovani za primer bolezni in poškodbe zunaj dela, in sicer za plačilo zdravstvenih storitev, za povračilo potnih stroškov.

Upravičenci do porodniškega nadomestila, ki jim je prenehalo delovno razmerje v času trajanja dopusta:

so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, obvezno zdravstveno zavarovani ter zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.

Izključitve:

Pravica do starševskega nadomestila izključuje prejemanje drugih nadomestil po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti, ter plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in prejemanje delnega plačila za izgubljeni dohodek po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

IZRAČUN IN VIŠINA NADOMESTILA

Osnova za izračun posamezne vrste porodniškega nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v strnjenih 12 mesecih pred nastopom porodniškega dopusta.

Datum oddaje vloge za porodniški dopust lahko igra pomembno vlogo pri določitvi osnove za porodniško nadomestilo, saj se kot zadnji mesec, ki je štet v obračun v osnovo za porodniško nadomestilo šteje mesec,  v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust.
Primer: Predviden datum poroda maj 2019 , oddaja vloge za porodniški dopust marec 2019 – upoštevajo se dohodki obračunani (npr. obračun plače) v obdobju februar 2018 – januar 2019 oziroma dohodki, ki se nanašajo na mesec januar 2018 – december 2018.

Osnova za izračun posamezne vrste starševskega nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve prve vloge za eno od vrst starševskega dopusta, kot je na primer: plača, nadomestilo plače kot na primer bolniško nadomestilo, nadomestilo za nego otroka oziroma družinskega člana, starševsko nadomestilo, nadomestilo za brezposelnost, denarna pomoč v času brezposelnosti.

Izračun materinskega nadomestila: seštevek bruto osnove dohodkov od katerih so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih) / 12 = povprečje bruto osnove za porodniško nadomestilo, ki ga mati prejema prve tri mesece porodniškega dopusta..

Izračun starševskega dopusta: od 1.1.2019 višina starševskega dopusta zopet znaša 100% (prej je bila kar 6 let zaradi državnih varčevalnih ukrepov 90% višine bruto osnove za porodniško), kar pomeni, da lahko tudi za izračun starševskega dopusta uporabimo enak izračun kot za materinsko nadomestilo.

Za izračun osnove za posamezno vrsto nadomestila se ne glede na obračunane prispevke NE štejejo:
 • prejemki za delo, ki ga je delavec opravil zunaj okvira rednega dela
 • prejemki, ki pomenijo povračilo materialnih stroškov (na primer: dnevnice, kilometrine, prevoz na delo)
 • regres za letni dopust
 • nagrade ob delovnih jubilejih
 • prejemki v naravi, razen kadar pomenijo sestavni del plače po pogodbi o zaposlitvi in so od njih plačani prispevki
 • odpravnine
 • prejemki zaradi upokojitve ali priprave na upokojitev, prejemki v obliki delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev,
 • drugi prejemki, ki so bili izplačani delavcu poleg njegove plače in
 • drugi dohodki iz delovnega razmerja.
Dodatne informacije:
 • Če prispevki za starševsko varstvo upravičencu niso bili obračunani za vseh zadnjih 12 mesecev oziroma če so bili upravičenci zavarovani najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih, se opravi obračun po posebnem ključu na podlagi zakona.
 • Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo za polno odsotnost z dela znašajo 100% osnove. Nadomestilo za delno odsotnost z dela je pa enako sorazmerno delu delne odsotnosti z dela.
 • Starševsko nadomestilo se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec na osebni račun upravičenca.
 • Izplačilo očetovskega in starševskega nadomestila ne more biti višje od dvainpolkratnika vrednosti povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji z uskladitvami iz 2. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom (ZUTPG), to je 2.862,74 evrov bruto, materinsko nadomestilo pa je navzgor neomejeno. Nadomestilo ne more biti nižje od 55 % vrednosti minimalne plače v Republiki Sloveniji z uskladitvami iz 2. člena ZUTPG, to je 588,25 eurov bruto.
Pri uveljavljanju pravice do porodniškega nadomestila morate biti pozorni:

posamezna vrsta nadomestila se uveljavlja skupaj s pravico do posamezne vrste dopusta, in sicer v istih rokih, ki veljajo za uveljavljanje pravice do posamezne vrste dopusta.

Kje se uveljavljajo pravice?

Vse pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo se uveljavljajo pri centru za socialno delo (CSD), ki je krajevno pristojen glede na:

 • stalno prebivališče matere oziroma
 • začasno prebivališče matere, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.

 

Če mati nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se pravice uveljavljajo pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po naslednjem vrstnem redu:

 • glede na sedež materinega delodajalca oz. dejavnosti
 • glede na kraj rojstva otroka
 • glede na stalno prebivališče posvojitelja oz. osebe, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve.
Dokumenti, ki jih je potrebno oddati za uveljavitev pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo:

Ker so dokumenti dostopni preko spodnjih povezav, priporočamo, da jih natisnete in izpolnite že pred odhodom na Center za socialno delo.

 

Ime dokumenta Oznaka dokumenta: Razlaga
Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (obr. S-1/1) (obr. S-1/1) S to vlogo mati uveljavlja pravico do materinskega dopusta in materinskega nadomestila, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, podaljšanega starševskega dopusta ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja oče.
Vloga očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka -rojenih do 30.4.2018 (obr. S-1/2)  (obr. S-1/2) S to vlogo oče uveljavlja pravico do očetovskega dopusta in očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja mati)  – za očete otrok, rojenih do 30. 4. 2018.
Vloga očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka -rojenih po 1.5.2018 (obr. S-1/2)  (obr. S-1/2) S to vlogo oče uveljavlja pravico do očetovskega dopusta in očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja mati)  – za očete otrok, rojenih po 1.5.2018
Obvestilo centru za socialno delo o izrabi plačanih 5/10 dni očetovskega dopusta (priloga) (priloga) Obvestilo dodamo skupaj z vlogo očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (obr. S-1/2)
Vloga za uveljavitev pravic materinskega dopusta in materinskega nadomestila očeta, druge osebe ali enega od starih staršev otroka (obr. S-1/1-O) (obr. S-1/1-O) S to vlogo pravice do materinskega dopusta uveljavlja oče, stari starši ali druga oseba, če je mati otroka umrla, zapustila otroka, je trajno ali začasno nesposobna za nego in varstvo otroka, ali če je mati mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke, dijakinje ali študentke
Vloga za uveljavitev pravice do starševskega dopusta ter starševskega nadomestila očeta, druge osebe ali enega od starih staršev otroka (obr. S-1/3) (obr. S-1/3) S to vlogo pravice do starševskega dopusta in starševskega nadomestila uveljavlja oče, stari starši ali druga oseba ali posvojitelja/ice, če je mati mlajša od 18 let
Dogovor o izrabi starševskega dopusta (priloga S-2) (priloga S-2) Dogovor dodamo skupaj z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dopusta ter starševskega nadomestila očeta, druge osebe ali enega od starih staršev otroka
Vloga za naknadno uveljavitev pravice do starševskega dopusta in starševskega nadomestila (obr. S-1/3-N) (obr. S-1/3-N) To vlogo uveljavljamo za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Vlogi dodamo obrazec Dogovor o izrabi starševskega dopusta (priloga S-2)
Vloga za uveljavitev pravice do nadomestila – brez dopusta (obr.S-2/1) (obr.S-2/1) Vlogo uveljavljamo v primeru daljšega trajanja starševskega nadomestila
Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva (obr. S-3/1) Vlogo uveljavljamo za uveljavljanje pravice do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka do tretjega leta starosti, zaradi nege in varstva težje gibalno oviranega ali duševno prizadetega otroka ali nege in varstva dveh otrok do končanega prvega razreda OŠ
Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok (obr. S-3/2) Vlogo uveljavljamo za uveljavljanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi nege in varstva, v primeru štirih ali več otrok, mlajših od 18 let, ki imajo skupno stalno prebivališče
Vloga za uveljavitev pravice do nadomestila/plačila prispevkov v času odmora za dojenje (obr. S-4/1) Vlogo uveljavljamo uveljavljanje pravice do nadomestila/plačila prispevkov v času odmora za dojenje za otroka do devetega meseca starosti ali za otroka od devetega do osemnajstega meseca starosti
Obvestilo delodajalca o izrabi prenesenega dopusta za nego in varstvo otroka – za pridobljen dopust pred 29.4.2014 (priloga S-3) Obrazec izpolni delodajalec, v primeru izrabe prenesenega starševskega dopusta. Obrazec velja za pridobljen dopust pred 29.4.2014
Obvestilo delodajalca o izrabi prenesenega starševskega dopusta – za pridobljen dopust po 29.4.2014 (priloga S-3) Obrazec izpolni delodajalec, v primeru izrabe prenesenega starševskega dopusta. Obrazec velja za pridobljen dopust po 29.4.2014
Obvestilo delodajalca o izrabi neplačanega očetovskega dopusta s plačilom prispevkov za socialno varnost (priloga S-4) Obrazec izpolni delodajalec, v primeru izrabe neplačanega očetovskega dopusta s plačilom prispevkov za socialno varnost
Roki za oddajo dokumentov (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih)
 • Roki za uveljavljanje pravic (60. člen)

(1) Pravico do materinskega dopusta in materinskega nadomestila se uveljavlja največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog in najpozneje do nastopa materinskega dopusta. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna z dnem rojstva otroka. Center v ta namen izroči stranki vse obrazce in jo opozori na obveznosti do delodajalca ter jo seznani z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posameznih pravic ter tudi s posledicami zamude rokov iz 18., 24., 33., 36., 37. in 39. člena tega zakona.

(2) Pravica do očetovskega dopusta in očetovskega nadomestila se uveljavlja po rojstvu otroka, najpozneje dan pred nastopom očetovskega dopusta. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna z dnem vložitve vloge.

(3) Pravica do starševskega dopusta in starševskega nadomestila se uveljavlja skupaj s pravico do materinskega dopusta, vendar najpozneje 30 dni pred iztekom materinskega dopusta. Kadar za otroka nihče ni upravičen do materinskega dopusta, se uveljavlja pravica do starševskega dopusta 30 dni pred potekom 77 dni starosti otroka. Če se uveljavlja po izteku materinskega dopusta se pravica do starševskega dopusta prizna z dnem vložitve vloge, pri čemer se trajanje pravice skrajša za toliko dni, kolikor je minilo od izteka materinskega dopusta. Če se uveljavlja po poteku 77 dni starosti otroka, se prizna z dnem vložitve vloge, pri čemer se trajanje pravice skrajša za toliko dni, kolikor je otrok star na dan vložitve vloge, zmanjšano za 77 dni.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek, posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, uveljavlja pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila najpozneje 30 dni po nastopu starševskega dopusta. Po tem roku pravice ne more uveljaviti.

(5) Pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti uveljavlja vlagatelj ali vlagateljica (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) najpozneje 30 dni po začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega. V tem primeru se mu pravica prizna z dnem, ko začne delati s krajšim delovnim časom od polnega. Če pravice ne uveljavlja v tem roku, mu pripada pravica do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost z dnem vložitve vloge.

(6) Pravico do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok uveljavlja vlagatelj najpozneje 30 dni po zapustitvi trga dela. V tem primeru se mu pravica prizna z naslednjim dnem po zapustitvi trga dela. Če pravice ne uveljavlja v tem roku, mu pripada pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok z dnem vložitve vloge.

(7) Pravico do nadomestila v času odmora za dojenje uveljavlja vlagateljica najpozneje 30 dni po pridobitvi pravice do odmora za dojenje pri delodajalcu. V tem primeru se ji pravica prizna z dnem, ko je pridobila pravico do odmora za dojenje pri delodajalcu. Če pravice ne uveljavlja v tem roku, ji pripada pravica do nadomestila v času odmora za dojenje z dnem vložitve vloge.

(8) Roki iz tega člena ne veljajo v primerih, kjer ta zakon določa krajše roke za obveščanje delodajalca.

 • Dogovor o izrabi starševskega dopusta (33. člen)

(1) Starša se pisno dogovorita o izrabi starševskega dopusta najpozneje 30 dni pred potekom materinskega dopusta. Dogovor predložita centru skupaj z zahtevo za uveljavljanje pravice in z njim seznanita svoja delodajalca.

OČD 5/10/15 dni, neplačani OČD – Oče mora obvestiti CSD o izrabi 5/10/15 dni očetovskega dopusta pred izrabo dopusta oz. najpozneje 15 dni po nastopu dopusta.

 • Način izrabe prenesenega starševskega dopusta (36.člen)

(2) Starša morata o izrabi prenesenega starševskega dopusta obvestiti pristojni center najpozneje 15 dni po nastopu dopusta.

 • Kasneje ugotovljeno zdravstveno stanje otroka (32. člen)

Če je motnja v telesnem ali duševnem razvoju oziroma dolgotrajna hujša bolezen otroka ugotovljena po uveljavljanju pravice do starševskega dopusta iz 29. člena tega zakona, otrok pa še ni dopolnil starosti 18 mesecev, ima eden od staršev pravico do starševskega dopusta 90 dni od dneva priznanja pravice.

Pravico do pomoči ob rojstvu otroka imata mati ali oče s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živita v Republiki Sloveniji. Pod enakimi pogoji lahko pravico uveljavlja tudi druga oseba in posvojitelji, če te pravice ni uveljavil eden od staršev otroka. Rejniki nimajo pravice do pomoči ob rojstvu otroka.

Višina pomoči ob rojstvu otroka

Pomoč ob rojstvu otroka znaša 280 evrov.

Uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka

Pravico uveljavljata mati ali oče pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na materino stalno oziroma začasno prebivališče ali na sedežu njenega delodajalca oz. dejavnosti če nima niti stalnega, niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali glede na kraj rojstva otroka.

Pravico uveljavlja eden od staršev največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu otroka. Po tem roku pravice ni več mogoče uveljaviti.

Dodatni napotki za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka:

Pravico do pomoči ob rojstvu otroka je mogoče uveljavljati hkrati z vlogo za uveljavitev pravice do materinskega dopusta ali z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dodatka, v rokih, ki veljajo za uveljavljanje posamezne pravice, vendar najkasneje 60 dni po rojstvu otroka. Mati ali oče lahko uveljavljata pravico do pomoči ob rojstvu otroka pred rojstvom otroka tudi za več pričakovanih otrok.

Po rojstvu otroka lahko na občino, kjer ima na dan oddaje vloge vlagatelj stalno prebivališče, oddate vlogo za uveljavitev enkratnega prispevka ob rojstvu novorojenca. Pomoč ob rojstvu otroka se v Sloveniji razlikuje od občine do občine. Nekateri starši dobijo le voščilnico in simbolično darilo, spet drugi darilo v obliki denarja, kjer pa je znesek odvisen od občine.

 

Običajno ob oddaji vloge potrebujete tudi naslednje dokumente (zahtevani dokumenti se razlikujejo od občine do občine – običajno imajo informacije na svoji spletni strani):

 • fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja;
 • izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka (rojstni list);
 • potrdilo iz gospodinjske evidence;
 • odločbo pristojnega organa, v kolikor vlagatelj ni biološki starš, ampak zakoniti zastopnik otroka.
Preberite si več informacij o porodniškem dopustu!

Že imate vse informacije o tem, kdaj se vam prične materinski dopust? Kako je z očetovskim in starševskim dopustom? Kdaj morate obvestiti delodajalca, da odhajate na porodniški dopust?

V nekaterih primerih se porodniški dopust lahko podaljša – v članku preverite kdaj!

Preberite si več informacij o pravici staršev do krajšega delovnega časa!

Bi radi preživeli več časa s svojimi majhnimi otroci? Imate občutek, da leti otroštvo vaših otrok kar mimo vas? Končujete porodniško, vaš otrok pa vas še vedno potrebuje?

Preverite TUKAJ kakšne so možnosti za skrajšani delovni čas zaradi starševstva in kakšna so “pravila igre” v kolikor imate:

 • redno zaposlitev
 •  s.p.
 •  popoldanski s.p.