Blog

Porodniški dopust

Drugo
porodniški dopust

Odgovore na vprašanja, kako kljub občasnim nosečniškim tegobam preživeti 9 mesecev in kako kasneje vzgajati otroka, prepuščamo vam, pomagali pa vam bomo pri odgovorih na spodnja vprašanja:

 • Kaj je materinski dopust?
  • Kdaj pričnem z materinskim dopustom?
  • Kaj se zgodi, če 28 dni pred PDP ne začnem koristiti porodniškega dopusta?
 • Kaj je očetovski dopust?
  • Trajanje očetovskega dopusta
  • Koriščenje očetovskega dopusta
  • Koriščenje dopusta za očete otrok, rojene pred 1.5.2018
  • Kje se uveljavlja očetovski dopust?
 • Kaj je starševski dopust?
  • Pravica posvojiteljev do starševskega dopusta
  • V katerih primerih se dopust lahko podaljša?
 • Kdaj moram obvestiti delodajalca, da odhajam na porodniški dopust?

KAJ JE MATERINSKI DOPUST?

Materinski dopust je namenjen bodočim materam, da se v miru pripravijo na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem.

Do pravice uveljavljanja materinskega dopusta ima tudi oče, če mati otroka:

 •         Umre
 •         Zapusti otroka
 •         Če je po mnenju pristojnega zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna za nego in varstvo otroka

Pravico do uveljavljanja materinskega dopusta imajo tudi oče otroka ali druga oseba ali stari starši: Če je mati mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke, dijakinje oziroma študentke lahko z njenim soglasjem uveljavlja pravico do materinskega dopusta oče otroka ali s soglasjem očeta in matere eden od starih staršev.

Oče ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka ima pravico do materinskega dopusta v trajanju 77 dni od rojstva otroka (105 dni zmanjšanih za najmanj 28 dni, ki jih mora mati izkoristiti pred porodom). Dopust se skrajša še za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka, nastopi materinski dopust.

Kdaj pričnem z materinskim dopustom in koliko časa traja?

Ginekolog običajno določi končni predvideni datum poroda na pregledu morfologije ploda, ki poteka nekje na sredini nosečnosti (okrog 20. tedna nosečnosti).

Na podlagi tega podatka se določi nastop materinskega dopusta – to je 28 dni pred predvidenim datumom poroda.

Materinski dopust skupno traja 105 dni. Porabiti se ga mora v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.

Kaj se zgodi, če 28 dni pred predvidenim datumom poroda ne začnem koristiti porodniškega dopusta?

Če mati ne nastopi porodniškega dopusta 28 dni pred predvidenim datumom poroda, neizrabljenega dela ne more izrabiti po otrokovem rojstvu, razen, če je porod nastopil pred predvidenim datumom.

Če mati na dan poroda še ni nastopila porodniškega dopusta, ga nastopi z dnem rojstva otroka.

KAJ JE OČETOVSKI DOPUST?

Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka.

Trajanje očetovskega dopusta

Očetovski dopust traja 30 koledarskih dni.

Koriščenje dopusta

Oče izrabi prvi del očetovskega dopusta v trajanju najmanj 15 koledarskih dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela od rojstva otroka do najpozneje enega meseca po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu oziroma pravice do starševskega dodatka za tega otroka. Če jih izrabi manj kot 15 dni, mu preostanek do 15 dni propade.

Oče izrabi drugi del očetovskega dopusta v trajanju največ 15 koledarskih dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela najpozneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo. Evidenco o izrabi tega dela dopusta vodi center.

Oče lahko izrabi tudi celotnih 30 koledarskih dni v enem delu, npr. ob rojstvu otroka.

Koriščenje dopusta za očete otrok, rojenih pred 1. 5. 2018

Prvih 15 koledarskih dni očetovskega dopusta je moral oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1. 1. 2018 ima oče pravico še do 15 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga mora izrabiti v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Pravice do neplačanega očetovskega dopusta ni več.

Plačane dneve očetovskega dopusta lahko uveljavljajo tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izkoristili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že pridobili pravico do 5 plačanih dni oziroma v letu 2017 do 10 plačanih dni. Če so jih že izkoristili, bodo imeli možnost izrabiti še 5/10 dni. Če pa teh 5/10 plačanih dni še niso izkoristili, pa bodo lahko izrabili 15 dni v strnjenem nizu.

Kje se uveljavlja očetovski dopust

Očetovski dopust se z vlogo uveljavlja na centru za socialno delo. Center prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo. V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe dopusta. Po izrabi oče sporoči datume na center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila.

Ne glede na to, lahko očetovski dopust, če ga oče ni izrabil, pod enakimi pogoji izrabijo tudi:

 • druga oseba ter materin zakonec, materin zunajzakonski partner in partner ali partnerka registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki dejansko neguje in varuje otroka,
 • zakonec, zunajzakonski partner ali partner registrirane istospolne partnerske skupnosti osebe, ki koristi materinski dopust.

Očetovski dopust lahko oče izrabi v obliki polne ali delne odsotnosti z dela, v strnjenem nizu (brez prekinitev) ali po dnevih.

Pravico do očetovskega dopusta ima oče otroka in je neprenosljiva.

Starševski dopust je dopust, ki je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka neposredno (takoj) po poteku materinskega dopusta.

Pravico do koriščenja ima eden od staršev otroka, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga oseba oziroma eden od starih staršev otroka.

Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta. Eden od staršev ga izrabi neposredno po izteku materinskega dopusta. Kadar za tega otroka nihče ni upravičen do materinskega dopusta, se prizna pravica do starševskega dopusta neposredno po poteku 77 dni starosti otroka.

Primer: Mati lahko izrabi 260 dni, če oče nanjo prenese vseh 130 dni starševskega dopusta. O tem morata skleniti dogovor. Oče lahko izrabi največ 230 dni, če mati nanj prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa zapade, če jih ne izrabi mati. O tem morata skleniti dogovor. Le izjemoma lahko oče izrabi vseh 260 dni (kadar je mati umrla, zapustila otroka, ni zavarovana za starševsko varstvo…).

Pravica posvojiteljev do starševskega dopusta:
 • Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ima pravico do starševskega dopusta do zaključka prvega razreda osnovne šole otroka v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, v istem obsegu in trajanju kot starša. Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi.
 • Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja za otroka, ki je že končal prvi razred osnovne šole in je mlajši od 15 let, ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 30 dni. Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi.
 • Pravice do starševskega dopusta nima oseba, ki posvoji otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja.
V katerih primerih se dopust lahko podaljša?
 • ob rojstvu dvojčkov se starševski dopust podaljša za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni tudi ob posvojitvi dvojčkov ali dveh različno starih otrok do treh let
 • ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok se starševski dopust podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se ob posvojitvi več hkrati živo rojenih otrok ali več različno starih otrok do končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni
 • ob rojstvu nedonošenčka – starševski dopust se podaljša za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni
 • ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo – starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni (na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije); ta pravica se lahko uveljavlja do otrokovih 18 mesecev starosti
 • starša ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole – starševski dopust se podaljša za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni.

Zgoraj naštete pravice se seštevajo.

Dodatne informacije: 
 • Starševski dopust lahko starša koristita v strnjenem nizu, v obliki polne ali delne odsotnosti z dela. Trajanje starševskega dopusta se ne podaljša pri izrabi v obliki delne odsotnosti iz dela.
 • Starševski dopust lahko koristi eden od staršev otroka, lahko pa za istega otroka tudi oba starša. Starša se o izrabi starševskega dopusta pisno dogovorita najpozneje 30 dni pred potekom materinskega dopusta. Dogovor (v njem natančno določita obdobje in način izrabe dopusta) skupaj z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dopusta predložita centru za socialno delo in z njim seznanita delodajalca. Če se starša ne moreta dogovoriti, kdo bo koristil pravico do starševskega dopusta ali je njuna odločitev v nasprotju s koristjo otroka, odloči o tem center za socialno delo in pri tem upošteva koristi otroka.
 • Del starševskega dopusta (največ 75 dni) lahko starša tudi preneseta in izrabita najkasneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka.
 • Druga oseba, ki dejansko neguje in varuje otroka, ima pravico do starševskega dopusta v obsegu kot ga imata mama in oče, vendar zmanjšan za toliko dni, kolikor dni sta mati ali oče pravico do dopusta za nego in varstvo otroka že izrabila.
 • Pravico do starševskega dopusta ima lahko v soglasju z materjo in očetom otroka tudi eden od starih staršev otroka, v primeru, da je mati otroka mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke dijakinje oziroma študentke… Starševski dopust je enako dolg, kot to velja za mater ali očeta, zmanjšan za toliko dni, kot sta ga mati ali oče otroka že izrabila, in ga lahko koristi le v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.

Starševski dopust starša koristita izmenično – ne hkrati, razen ob rojstvu:

 • dveh ali več živorojenih otrok,
 • otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo,
 • otroka v družini, v kateri starša že vzgajata najmanj dva otroka do dokončanega prvega razreda najstarejšega otroka.
Pri uveljavljanju pravice do starševskega dopusta morate biti pozorni na:
 1. vsak od staršev uveljavlja pravico do starševskega dopusta s samostojno vlogo, in vlogi priloži dogovor staršev in delodajalcev
 2. podaljšanje dopusta je potrebno uveljavljati že z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dopusta
 3. izjemoma lahko pravico do daljšega starševskega dopusta uveljavlja eden od staršev naknadno, in sicer za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, vendar najkasneje do 18. meseca starosti otroka.

Posvojitelji uveljavljajo starševski dopust najpozneje 30 dni po nastopu starševskega dopusta.

V kolikor ste zaposleni, morate svojega delodajalca pisno obvestiti o nastopu porodniškega dopusta vsaj 30 dni pred nastopom dopusta. Če delodajalca niste obvestili do rojstva otroka, morate to storiti v treh dneh po rojstvu oziroma mora to storiti vaš sorodnik.

Ker boste z dela odsotni daljše obdobje, je priporočljivo, da delodajalca s svojo nosečnostjo seznanite čim prej. Običajno delodajalec za čas vaše porodniške zaposli dodatno osebo, kar pa za seboj prinese še iskanje primerne osebe ter uvajanje in učenje vašega dela. Delodajalec kljub vsemu potrebuje določen čas, da lahko delovni proces nemoteno poteka tudi v času vaše odsotnosti.

Preberite si več informacij o porodniškem nadomestilu!

Že imate vse informacije o tem, kaj obsega pravica do nadomestila? Si višino nadomestila znate izračunati? Veste katere dokumente morate izpolniti in kam jih morate oddati?

Upravičeni ste do denarne pomoči ob rojstvu otroka s strani države in s strani občine – v članku preverite, na kakšen način denarno pomoč lahko pridobite!

Preberite si več informacij o pravici staršev do krajšega delovnega časa!

Bi radi preživeli več časa s svojimi majhnimi otroci? Imate občutek, da leti otroštvo vaših otrok kar mimo vas? Končujete porodniško, vaš otrok pa vas še vedno potrebuje?

Preverite TUKAJ kakšne so možnosti za skrajšani delovni čas zaradi starševstva in kakšna so “pravila igre” v kolikor imate:

 • redno zaposlitev
 •  s.p.
 •  popoldanski s.p.