Blog

Plačevanje mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim e-računom

DavkiPrispevki za socialno varnost

Finančna uprava RS po novem omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom preko posredovanega e-računa.

Zavezancem naj bi bilo plačevanje obveznosti poenostavljeno, hkrati pa naj bi bilo cenejše, saj bi se izognili plačevanju večih bančnih provizij. Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost, bo lahko zavezanec na mesec plačal le z enim e-računom. Če zavezanec plačuje akontacijo dohodnine, bo moral to še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj obveznost za akontacijo dohodnine ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.

Vsak mesec morajo osebe z dejavnostjo plačati štiri različne prispevke za socialno varnost in še akontacijo dohodnine (če znesek akontacije ne presega 400 evrov, se ta plača v trimesečnih obrokih). Mesečno to pomeni pet položnic oziroma cca. 60 položnic na leto.

Kdo bo lahko plačeval prispevke z e-računom?

FURS bo plačevanje obveznosti na podlagi e-računa uvajal postopoma. Sprva bo rešitev na voljo družbenikom in samozaposlenim, to je osebam, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost (npr. samostojnim podjetnikom, kulturnikom, športnikom, odvetnikom itd.) in so sami dolžni obračunavati prispevke za socialno varnost.

V prihodnje bodo način poravnave davčnih obveznosti preko e-računov zagotovili tudi pravnim osebam.

Kako bo potekalo plačevanje z e-računom?

Zavezanec bo lahko še vedno uporabljal način plačevanja obveznosti, kot ga je do sedaj. Še vedno bo lahko s plačilnimi nalogi plačeval vsako obveznost posebej ali pa bo na enem plačilnem nalogu združil tista plačila, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno.

Lahko pa se bo odločil za poenostavitev plačevanja. V tem primeru se bo moral pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa. FURS je v Registru izdajateljev e-računov vpisan z nazivom Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije, naslov Šmartinska cesta 055, 1000 Ljubljana, davčna številka 77695771. V prijavi se za »Referenčno oznako izdajatelja e-računa« vpiše davčna številka zavezanca, ki prijavo oddaja. Z oddano prijavo se šteje, da se zavezanec strinja s »Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom«. To bo zavezanec storil le enkrat, saj bo prijava veljala do odjave ali do zaprtja računa. FURS bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna dajatev pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo FURS poslal zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki.

E-računi bodo poslani bankam, zavezanec pa bo lahko do njih dostopal prek svoje spletne banke, kjer bo lahko predizpolnjen plačilni nalog tudi potrdil in s tem neposredno poravnal znesek obveznosti.

Kdaj se bodo zavezanci lahko registrirali pri svoji banki? Kdaj bo FURS poslal prve e-račune?

Zavezanci lahko od junija 2019 dalje v svojih bankah že začnejo s postopki registracije za prejemnika e-računa. Prve e-račune pa je FURS že izdal po 15. juniju, ko se je iztekel rok za predložitev obračunov prispevkov za socialno varnost za maj 2019.

Katere obveznosti bo lahko zavezanec plačal na enem e-računu?

Zavezanec bo lahko vsak mesec na enem e-računu plačal vse štiri prispevke za socialno varnost:

  • prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • prispevke za zdravstveno zavarovanje,
  • prispevke za starševsko varstvo,
  • prispevke za primer brezposelnosti. 

Način poravnavanja obveznosti različnih blagajn

E-račun je pripravljen na podlagi mesečnega obračuna prispevkov in vključuje informacijo, koliko prispevkov pripada posamezni blagajni. S prejetim plačilom na podlagi e-računa se rednim plačnikom tako poravnajo prispevki, ki so navedeni na e-računu.

Če plačilo ne zadostuje za plačilo vseh obveznosti, se posamezna vrsta prispevka poravna v sorazmernem deležu glede na zneske, ki so določeni na e-računu.

Če ima zavezanec v času plačila e-računa odprte še stare obveznosti iz navedenih prispevkov, se tudi če plača z e-računom, najprej poravnajo starejše obveznosti.

Pomembno opozorilo!

E-račun je pripravljen le na podlagi mesečnega obračuna prispevkov in vključuje le informacijo o mesečni dajatvi prispevkov, ki je obračunana na podlagi oddanega obračuna prispevkov. Če ima zavezanec neusklajeno davčno kartico terjatev/obveznosti do Finančne uprave RS potem lahko pride do odstopanj pri plačilu prispevkov, prenizkega plačila dajatev in posledično do opominov ter v skrajnem primeru nepotrebnih davčnih izvršb in dodatnih stroškov, ki jih davčne izvršbe prinesejo.

Zaradi vse večje avtomatizacije pri knjiženju terjatev/obveznosti s strani Finančne uprave v zadnjem času neusklajeno davčno kartico opažamo pri vse več zavezancih.

V primerih, ko imajo davčni zavezanci neredno plačevanje obveznosti do Finančne uprave RS in posledično neusklajeno davčno kartico plačilo prispevkov z enim e-računom ODSVETUJEMO!

Kdaj v mesecu bo zavezanec prejel e-račun za prispevke za socialno varnost in do kdaj ga mora poravnati?

Izdaja in plačilo e-računa sta neposredno vezana na predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost in plačilo te obveznosti. Roka se glede tega nista spreminjala. Omenjene obračune je treba preko eDavkov predložiti do 15. v mesecu, zneske pa je treba poravnati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. E-račun bo tako izdan po predložitvi obračuna. Naj spomnimo, da morajo zavezanci akontacijo dohodnine poravnati do 10. mesecu.

Način obračunavanja davkov in prispevkov se ne spreminja

Sprememba se nanaša zgolj na plačevanje obveznosti. Način obračunavanja in poročanja o akontaciji dohodnine in prispevkih za socialno varnost ostaja takšen, kot je bil doslej – preko sistema eDavki in še vedno je v primeru neplačila obračun prispevkov za socialno varnost izvršilni naslov za postopek izterjave neplačanih obveznosti.

Vir: Spletna stran FURS