Blog

Finančne spodbude:Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Finančne spodbude

Ugodnosti za stalno zaposlitev mladih

Vračilo prispevkov uveljavljate na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

 

Kdo lahko uveljavlja vračilo prispevkov?

Delodajalci, ki prvič zaposlite za nedoločen čas mlade do 26. leta starosti ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti.

Pogodba o prvi zaposlitvi za nedoločen čas mora biti sklenjena po 1. 7. 2013. Osebe morajo ostati pri vas zaposlene najmanj 2 leti neprekinjeno.

 

Za koga lahko uveljavljate vračilo prispevkov?

Vračilo prispevkov delodajalca lahko uveljavljate za:

  • mlade, ki še niso dopolnili 26. leta starosti, ali
  • matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti,

ko se pri vas prvič zaposlijo za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene po 1. 7. 2013. Njihovo zaposlitev morate ohraniti najmanj 2 leti neprekinjeno.

Osebe pred tem niso smele biti zaposlene za nedoločen čas pri drugem delodajalcu.

 

Kdo so zaposleni?

  • Zaposleni v delovnem razmerju v Sloveniji;
  • izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, sodne ali izvršilne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če za to prejemajo plačo;
  • zaposleni v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, ki so bili poslani na delo v tujino in niso obvezno zavarovani po predpisih države, kamor so bili poslani (če mednarodna pogodba ne določa drugače);
  • zaposleni, ki so v Sloveniji v delovnem razmerju pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih (če poseben predpis ali mednarodna pogodba ne določa drugače).

 

Kolikšno je vračilo prispevkov?

Delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca znaša:

  • 50 % prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za prvo leto zaposlitve in
  • 30 % prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za drugo leto zaposlitve.

 

Ne prezrite:

Do vračila prispevkov delodajalca ste upravičeni, če ste prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačali v celoti, od zaposlitve delavca, na katerega se pravica nanaša, vse do izdaje odločbe o vračilu prispevkov.

 

Od kdaj velja vračilo prispevkov?

Določilo o vračilu prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev (po 157. členu ZPIZ-2) se uporablja od 1. 7. 2013.

To pomeni, da lahko vračilo prispevkov delodajalca uveljavljate na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, sklenjene po 1. 7. 2013.

 

Kako uveljavljate vračilo prispevkov?

Na podlagi vloge, ki jo predložite Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ-u). Vlogo predložite za nazaj, najpozneje v 3 mesecih po izteku drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Vlogo priprave in oddate na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ZPIZ-a. Priložiti ji morate vse potrebne izjave in dokazila. ZPIZ po uradni dolžnosti pridobi dokazila, ki jih je mogoče pridobiti iz uradnih evidenc Republike Slovenije.

Preberite več o tem v obvestilu ZPIZ-a.

O vaši vlogi odloči ZPIZ z odločbo v upravnem postopku.

Vračilo prispevkov je v pristojnosti Finančne uprave RS (FURS-a) in mora biti izplačano v 30-ih dneh po pravnomočnosti odločbe.

 

Pomembno:

Do vračila prispevkov delodajalca niste upravičeni, če ste za iste zaposlene že uveljavili vračilo prispevkov oziroma enakovredne olajšave na podlagi drugih predpisov (s področja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov, urejanja trga dela, razvojne podpore Pomurski regiji, popotresne obnove objektov in spodbujanja razvoja v Posočju, spodbujanja skladnega regionalnega razvoja ipd.).

 

Več informacij:

Glede vračila prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev dobite pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ-u), Območna enota Kranj, oddelek za matično evidenco zavarovancev in prispevke, T: (04) 280 95 54, (04) 280 95 93, E: oekr@zpiz.si.

 

Poglejte si:

 

Vir: Zavod za zaposlovanje