Blog

Finančne spodbude:Povračilo prispevkov delodajalcem v Pomurju

Finančne spodbude

Podlage za spodbude pri zaposlovanju

 • Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2019 (ZRPPR1015)
 • Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uredba)
 • Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava za zaposlovanje

 

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji za obdobje 2010-2019 se uporablja od 1. januarja 2010. Predvideva tudi spodbude za zaposlovanje v dveh oblikah:

 1. davčne olajšave delodajalcem za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin ukrepa – izvaja Finančna uprava RS (FURS);
 2. povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin ukrepa – izvajamo na Zavodu za zaposlovanje.

Povračilo prispevkov delodajalca

Kaj vam omogoča ukrep?

Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost za obdobje dveh let.

Povračilo lahko uveljavljate za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin ukrepa:

 • če osebo zaposlite neprekinjeno za 24 mesecev ali
 • če z osebo zakonito sklenete več pogodb o zaposlitvi za določen čas, vendar brez enega dneva vmesne prekinitve in v skupnem trajanju najmanj dveh let.

Pogodba o zaposlitvi oseb, za katere boste uveljavljali povračilo prispevkov, mora biti sklenjena v času veljavnosti zakona, to je najkasneje do 31. 12. 2019. Zaposlitev osebe mora biti ohranjena celotno obdobje dveh let.

Če osebe iz ciljnih skupin zaposlite s krajšim delovnim časom, vam povrnemo plačane prispevke delodajalca sorazmerno glede na dejanski obseg njihove zaposlitve.

 

Kdo so ciljne skupine ukrepa?

Povračilo prispevkov lahko uveljavljate za zaposlitev osebe, ki je prijavljena med brezposelnimi in sodi v eno od naslednjih skupin:

 1. v preteklih šestih mesecih ni imela redno plačane zaposlitve ali
 2. je stara od 15 do 24 let ali
 3. ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali je v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še ni pridobila prve redne plačane zaposlitve ali
 4. je starejša od 50 let ali
 5. živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katere zakonec je brezposeln ali
 6. se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za najmanj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji, ali
 7. je pripadnik etnične manjšine ali
 8. se šteje kot invalid v kvotnem sistemu invalidov.

Pri tem ni potrebno, da oseba prebiva v Pomurju, prihaja lahko tudi iz drugih regij. Pomembno je, da izpolnjuje lastnosti ciljne skupine ukrepa in da se zaposli oziroma opravlja delo v Pomurju oziroma na območju občin Pomurske regije.

Podatki o dejavnostih v gospodarskem sektorju, kjer je neravnovesje med spoloma za vsaj 25 % višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih, se izračunajo enkrat na leto, predvidoma do 1. marca tekočega leta, na podlagi podatkov na dan 31. decembra preteklega leta. Poglejte si dejavnosti z neravnovesji med spoloma za leto 2018.

 

Kdo lahko uveljavlja povračilo prispevkov?

Do povračila prispevkov delodajalca ste upravičeni delodajalci (podjetja), ki se ukvarjate z gospodarsko dejavnostjo na območju Slovenije, pri tem pa:

 • imate sedež v Pomurju in tam dejansko opravljate dejavnost oziroma
 • imate stalno ali začasno prebivališče v Pomurju in tam dejansko opravljate dejavnost (velja za delodajalce, ki opravljate dejavnost, za katero ni registrskega organa ali druge predpisane evidence).

 

Pri tem morate izpolnjevati še en pogoj:

 • da zaposlitev osebe iz ciljne skupine pri vas predstavlja neto povečanje števila zaposlenih.Predstavljati mora torej novo, dodatno zaposlitev in ne nadomeščanja predhodno zaposlenih.Število zaposlenih pri delodajalcu preverjajo na podlagi izmenjave s podatki iz uradnih evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Za ugotavljanje neto povečanja števila zaposlenih primerjajo podatek o številu zaposlenih zadnji dan pred zaposlitvijo brezposelne osebe in podatek o številu zaposlenih pri tem delodajalcu 12 mesecev pred navedenim datumom.

 

Izjeme iz upravičenih razlogov so nadomestitve izpraznjenih delovnih mest zaradi: prostovoljnega odhoda zaposlenih, nezmožnosti opravljanja dela, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa, starostne upokojitve ali izredne odpovedi delovnega razmerja iz krivdnih razlogov zaposlenega (razen negativne ocene poskusnega dela).

 

Katere občine zajema Pomurska regija?

Na območje Pomurja sodite delodajalci, ki imate svoj sedež oziroma stalno ali začasno prebivališče v eni od naslednjih občin:

Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.

 

Kdo ni upravičen do povračila? 

Povračila prispevkov ne morete uveljavljati:

 • če poslujete v sektorju ribištva in gojenja vodnih organizmov, ladjedelništva, proizvodnje in distribucije energije ter energetske infrastrukture, premogovništva, primarne kmetijske proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov;
 • če ste družba v težavah (po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah) oziroma
 • če je spodbuda v nasprotju z Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči in drugimi predpisi, ki urejajo državne pomoči.

 

Kdaj uveljavljate povračilo?

Povračilo prispevkov uveljavljate z vlogo na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji. To pomeni, da predložite svojo vlogo na območno službo, ki je pristojna glede na občino vašega sedeža oziroma prebivališča.

Za Pomurje sta pristojni območni službi:

 • Murska Sobota – za občine Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej,
 • Ptuj – za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

 

Vlogo predložite za nazaj, in sicer:

 • v 60 dneh po tem, ko se iztečeta dve leti zaposlitve osebe iz ciljne skupine (povračilo v enkratnem znesku) oziroma
 • v 60 dneh po poteku prvega leta zaposlitve in v 60 dneh po poteku drugega leta zaposlitve osebe iz ciljne skupine (povračilo v dveh delih), pri čemer mora biti zaposlitev osebe ohranjena neprekinjeno najmanj dve leti.

Navedenega 60-dnevnega roka ne smete zamuditi. Njegova zamuda bi pomenila izgubo pravice do uveljavljanja povračila prispevkov delodajalca.

 

Kako uveljavljate povračilo?

Vlogo za povračilo prispevkov pripravite in oddate na objavljenem obrazcu:

Vloga za povračilo prispevkov (spremenjena: 15. 11. 2017). Priložiti morate tudi vsa potrebna dokazila, na primer: Izjava brezposelne osebe.

Pri izpolnjevanju vloge so vam lahko v pomoč:

Navodila za izpolnitev vloge (spremenjena: 15. 11. 2017)

Če boste zaposlili invalida v kvotnem sistemu zaposlovanja, si poglejte Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/2005, z vsemi spremembami).

O vaši vlogi odločimo z odločbo, izdano v upravnem postopku.

Če osebe iz ciljnih skupin zaposlite s krajšim delovnim časom, vam povrnemo plačane prispevke delodajalca sorazmerno glede na dejanski obseg njihove zaposlitve.

 

Ne pozabite:

Če traja zaposlitev osebe manj kot dve leti neprekinjeno, do povračila prispevkov delodajalec ni upravičen, ne glede na razlog prekinitve.

 

Bodite pozorni:

Za uspešno uveljavljanje povračila prispevkov je pomembno izpolnjevanje pogojev. Zato vas želimo posebej opozoriti na najpogostejše razloge, zaradi katerih pravica do povračila prispevkov ni priznana:

 • Zamuda 60-dnevnega roka za predložitev vloge.
 • Vloga se ne nanaša na zaposlitev osebe iz ciljne skupine ukrepa (na primer: oseba ima status študenta ali status iskalca zaposlitve, ni pa prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu).
 • Vlagatelj je za zaposlitev osebe, na katero naj bi se povračilo prispevkov nanašalo, pred tem že prejel subvencijo za zaposlitev iz sredstev aktivne politike zaposlovanja (APZ).
 • Zaposlitev brezposelne osebe ne predstavlja povečanja števila zaposlenih pri delodajalcu.
 • Delodajalec nima poravnanih vseh obveznosti do zaposlenih oziroma do države.
 • Vlagatelj ima na območju Pomurja registrirano izključno poslovno enoto, sedež pa izven tega območja.

 

Združljivost z drugimi spodbudami:

Če zaposlite osebo iz ciljne skupine, lahko zanjo poleg povračila prispevkov delodajalca uveljavljate tudi davčno olajšavo za zaposlovanje.

To pomeni, da se obe spodbudi za zaposlovanje seštevata. Vendar skupna prejeta sredstva za spodbujanje zaposlovanja iste osebe ne smejo presegati najvišje dovoljene meje državnih pomoči, to je 50 % stroškov plače zaposlene osebe za posamezno leto. Stroški plače zajemajo neto plačo, obvezne prispevke iz plače (prispevke delojemalca), akontacijo dohodnine in obvezne prispevke na plačo (prispevke delodajalca).

Povračila prispevkov ne morete uveljavljati za osebo, za katero ste že pridobili subvencijo za zaposlitev v okviru aktivne politike zaposlovanja. Lahko pa povračilo prispevkov kombinirate z drugimi programi aktivne politike zaposlovanja, ki ne pomenijo zaposlitve, na primer z usposabljanjem na delovnem mestu.

 

Kontaktne osebe in dodatne informacije:

Povračilo prispevkov delodajalca:
Splošne informacije glede ukrepa in priprave vloge za povračilo prispevkov dobite pri: Iris Lojevec, skrbnici ukrepa v centralni službi Zavoda RS za zaposlovanje
elektronski naslov: iris.lojevec@ess.gov.si.

Davčne olajšave za zaposlovanje:
Več informacij dobite pri Finančni upravi RS.
Zloženka Spodbude za zaposlovanje

 

Vir: Zavod za zaposlovanje