Blog

Finančne spodbude:Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo

Finančne spodbude

Podlage za spodbude pri zaposlovanju:

 • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)
 • Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uredba)
 • Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo
 • Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava za zaposlovanje

Predpisi omogočajo spodbude za zaposlovanje v dveh oblikah:

 1. davčne olajšave delodajalcem za zaposlitev brezposelnih – izvaja Finančna uprava RS (FURS),
 2. povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih – izvajajo na Zavodu RS za zaposlovanje.

Namen je z dodatnimi ukrepi spodbuditi zaposlovanje na območju, kjer je brezposelnost visoko narasla.


Povračilo prispevkov delodajalca

Kaj vam omogoča ukrep?

Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost. Povračilo lahko uveljavljate za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin ukrepa:

 • če osebo zaposlite neprekinjeno za 12 mesecev ali
 • če z osebo zakonito sklenete več pogodb o zaposlitvi za določen čas, vendar brez enega dneva vmesne prekinitve in v skupnem trajanju najmanj enega leta.

Pogodba o zaposlitvi oseb, za katere boste uveljavljali povračilo prispevkov delodajalca, mora biti sklenjena v obdobju veljavnosti predpisov, ki omogočajo povračilo prispevkov:

 • Pokolpje – v obdobju od 21. 3. 2012 do 31. 12. 2020,
 • Maribor z okolico – v obdobju od 22. 6. 2013 do 31. 12. 2018,
 • Hrastnik, Radeče, Trbovlje – v obdobju od 27. 7. 2013 do 31. 12. 2020.

 

Kdo so ciljne skupine ukrepa?

Povračilo prispevkov lahko uveljavljate za zaposlitev osebe, ki je prijavljena med brezposelnimi in sodi v eno od naslednjih skupin:

 1. v preteklih šestih mesecih ni imela redno plačane zaposlitve ali
 2. je stara od 15 do 24 let ali
 3. ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali je v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še ni pridobila prve redne plačane zaposlitve ali
 4. je starejša od 50 let ali
 5. živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katere zakonec je brezposeln ali
 6. se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za najmanj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji, ali
 7. je pripadnik etnične manjšine ali
 8. se šteje kot invalid v kvotnem sistemu invalidov.

Pri tem ni potrebno, da oseba prebiva v območju z visoko brezposelnostjo. Prihaja lahko od koder koli, pomembno pa je, da izpolnjuje lastnost ciljne skupine in da se zaposli oziroma bo opravljala delo na območju z visoko brezposelnostjo (Pokolpje, Maribor z okolico, Hrastnik, Radeče, Trbovlje).

Podatki o dejavnostih v gospodarskem sektorju, kjer je neravnovesje med spoloma za vsaj 25 % višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih, se izračunajo enkrat na leto, predvidoma do 1. marca tekočega leta, na podlagi podatkov na dan 31. decembra preteklega leta. Poglejte si dejavnosti z neravnovesji med spoloma za leto 2018.

 

Kako se izvaja povračilo?

Zaposlitev brezposelnih iz prvih sedmih ciljnih skupin:

Povrnejo vam plačane prispevke delodajalca v dejanski višini za obdobje enega leta. Z osebami morate skleniti pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto neprekinjeno in jih za to obdobje tudi ohraniti v zaposlitvi.

 

Zaposlitev invalidov v kvotnem sistemu: osma ciljna skupina:

Povrnejo vam plačane prispevke delodajalca v dejanski višini za vsako leto zaposlitve invalida, vendar najdlje do izteka veljavnosti predpisov, ki omogočajo povračilo prispevkov:

 • Pokolpje ter Hrastnik, Radeče, Trbovlje – do 31. 12. 2020,
 • Maribor z okolico – do 31. 12. 2018.

Prvo leto zaposlitve se začne z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Pogodba mora biti sklenjena za najmanj eno leto oziroma najmanj za celotno obdobje, za katerega uveljavljate povračilo prispevkov za zaposlitev invalidov. Ravno tako morajo invalidi ostati zaposleni pri vas neprekinjeno najmanj eno leto oziroma najmanj celotno obdobje, za katerega uveljavljate povračilo.

Zadnje leto zaposlitve invalida, za katerega lahko uveljavljate povračilo, je tisto leto, ki se prične najpozneje 31. 12. 2018 (Maribor z okolico) oziroma 31. 12. 2020 (Pokolpje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje).

 

Zaposlitev s krajšim delovnim časom:

Če osebe iz ciljnih skupin zaposlite s krajšim delovnim časom, vam povrnejo plačane prispevke delodajalca sorazmerno glede na dejanski obseg njihove zaposlitve.

 

Pomembno:

Povračilo prispevkov uveljavljate za nazaj, in sicer:

 • v enkratnem znesku – po enem letu zaposlitve brezposelne osebe (iz prvih sedmih ciljnih skupin) ali
 • vsako leto – po izteku vsakega leta zaposlitve invalida v kvotnem sistemu (osma ciljna skupina), vendar najdlje do 31. 12. 2020 (Pokolpje ter Hrastnik, Radeče, Trbovlje) oziroma do 31. 12. 2018 (Maribor z okolico ).

 

Kdo lahko uveljavlja povračilo prispevkov?

Do povračila prispevkov delodajalca ste upravičeni delodajalci, ki se ukvarjate z gospodarsko dejavnostjo v Sloveniji (podjetja), pri tem pa:

 • imate sedež na območju z visoko brezposelnostjo in tam dejansko opravljate dejavnost oziroma
 • imate stalno ali začasno prebivališče na območju z visoko brezposelnostjo in tam dejansko opravljate dejavnost (velja za delodajalce, ki opravljate dejavnost, za katero ni registrskega organa ali druge predpisane evidence).

Pri tem morate izpolnjevati še en pogoj:

 • da zaposlitev osebe iz ciljne skupine pri vas predstavlja neto povečanje števila zaposlenih. Predstavljati mora torej novo, dodatno zaposlitev in ne nadomeščanja predhodno zaposlenih.Število zaposlenih pri delodajalcu preverjajo na podlagi izmenjave s podatki iz uradnih evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Za ugotavljanje neto povečanja števila zaposlenih primerjajo podatek o številu zaposlenih zadnji dan pred zaposlitvijo brezposelne osebe in podatek o številu zaposlenih pri tem delodajalcu 12 mesecev pred navedenim datumom.

Izjeme iz upravičenih razlogov so nadomestitve izpraznjenih delovnih mest zaradi: prostovoljnega odhoda zaposlenih, nezmožnosti opravljanja dela, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa, starostne upokojitve ali izredne odpovedi delovnega razmerja iz krivdnih razlogov zaposlenega (razen negativne ocene poskusnega dela).

 

Katere občine zajemajo območja z visoko brezposelnostjo?

Na območje z visoko brezposelnostjo sodite delodajalci, ki imate sedež oziroma stalno ali začasno prebivališče v eni od naslednjih občin:

 • Pokolpje – Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič;
 • Maribor z okolico – Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;
 • Hrastnik, Radeče, Trbovlje.

 

Kdo ni upravičen do povračila?

Povračila prispevkov ne morete uveljavljati:

 • če poslujete v sektorju ribištva in gojenja vodnih organizmov, ladjedelništva, proizvodnje in distribucije energije ter energetske infrastrukture, premogovništva, primarne kmetijske proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov;
 • če ste družba v težavah (po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah) oziroma
 • če je spodbuda v nasprotju z Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči in drugimi predpisi, ki urejajo državne pomoči.

 

Kdaj uveljavljate povračilo?

Povračilo prispevkov uveljavljate z vlogo na podlagi zakona o regionalnem razvoju. Predložite jo na območno službo, ki je pristojna glede na občino vašega sedeža oziroma prebivališča.

Za Pokolpje sta pristojni območni službi:

 • Ljubljana – za občine Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica,
 • Novo mesto – za občine Črnomelj, Metlika in Semič.

Za Maribor z okolico sta pristojni območni službi:

 • Maribor – za Mestno občino Maribor ter občine Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše in Selnica ob Dravi,
 • Velenje – za občine Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju.

Za Hrastnik, Radeče, Trbovlje sta pristojni območni službi:

 • Trbovlje – za občini Trbovlje in Hrastnik,
 • Celje – za občino Radeče.

 

Vlogo za uveljavljanje povračila predložite za nazaj, in sicer:

 • v 60 dneh po tem, ko se izteče eno leto od sklenitve pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe (iz prvih sedmih ciljnih skupin) oziroma
 • v 60 dneh po tem, ko se izteče vsako leto od sklenitve pogodbe o zaposlitvi invalida v kvotnem sistemu (osma ciljna skupina), vendar največ za obdobje zaposlitve do konca leta 2020 (Pokolpje ter Hrastnik, Radeče, Trbovlje) oziroma 2018 (Maribor z okolico).

Navedenega 60-dnevnega roka ne smete zamuditi. Njegova zamuda bi pomenila izgubo pravice do uveljavljanja povračila prispevkov delodajalca.

 

Kako uveljavljate povračilo?

Vlogo za povračilo prispevkov pripravite in oddate na objavljenem obrazcu:

Vloga za povračilo prispevkov (spremenjena: 30. 9. 2016). Priložiti morate tudi vsa potrebna dokazila (primer: Izjava brezposelne osebe).

Pri pripravi vloge so vam lahko v pomoč:

Navodila za izpolnitev vloge (spremenjeno: 30. 9. 2016) in

Odgovori na vprašanja (spremenjeno: 12. 1. 2016).

Stališče Ministrstva za delo o povračilu prispevkov delodajalca pri sklepanju zaporednih pogodb o zaposlitvi

 

Če boste zaposlili invalida v kvotnem sistemu zaposlovanja, si poglejte Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/2005, z vsemi spremembami).

O vaši vlogi odločijo z odločbo, izdano v upravnem postopku.

 

Ne pozabite:

Če vam zaposlena oseba odpove delovno razmerje pred iztekom 12 mesecev, lahko uveljavljate povračilo prispevkov delodajalca le za obdobje njene dejanske zaposlitve pri vas.

Če vi kot delodajalec odpoveste delovno razmerje zaposleni osebi pred iztekom 12 mesecev, niste upravičeni do povračila prispevkov delodajalca.

 

Bodite pozorni:

Za uspešno uveljavljanje povračila prispevkov je pomembno izpolnjevanje pogojev. Zato vas želimo posebej opozoriti na najpogostejše razloge, zaradi katerih pravica do povračila prispevkov ni priznana:

 • Zamuda 60-dnevnega roka za predložitev vloge.
 • Vloga se ne nanaša na zaposlitev osebe iz ciljne skupine ukrepa (na primer: oseba ima status študenta ali status iskalca zaposlitve, ni pa prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu).
 • Vlagatelj je za zaposlitev osebe, na katero naj bi se povračilo prispevkov nanašalo, pred tem že prejel subvencijo za zaposlitev iz sredstev aktivne politike zaposlovanja (APZ).
 • Zaposlitev brezposelne osebe ne predstavlja povečanja števila zaposlenih pri delodajalcu.
 • Delodajalec nima poravnanih vseh obveznosti do zaposlenih oziroma do države.
 • Vlagatelj ima na območju z visoko brezposelnostjo registrirano izključno poslovno enoto, sedež pa izven tega območja.

 

Združljivost z drugimi spodbudami:

Če zaposlite osebo iz ciljne skupine, lahko zanjo poleg povračila prispevkov delodajalca uveljavljate tudi davčno olajšavo za zaposlovanje.

To pomeni, da se obe spodbudi za zaposlovanje seštevata. Vendar skupna prejeta sredstva za spodbujanje zaposlovanja iste osebe ne smejo presegati najvišje dovoljene meje državnih pomoči, to je 50 % stroškov plače zaposlene osebe za posamezno leto. Stroški plače zajemajo neto plačo, obvezne prispevke iz plače (prispevke delojemalca), akontacijo dohodnine in obvezne prispevke na plačo (prispevke delodajalca).

Povračila prispevkov ne morete uveljavljati za osebo, za katero ste že pridobili subvencijo za zaposlitev v okviru aktivne politike zaposlovanja. Lahko pa povračilo prispevkov kombinirate z drugimi programi aktivne politike zaposlovanja, ki ne pomenijo zaposlitve, na primer z usposabljanjem na delovnem mestu.

 

Kontaktne osebe in dodatne informacije:

Povračilo prispevkov delodajalca:
Splošne informacije glede ukrepa in priprave vloge za povračilo prispevkov dobite pri: Iris Lojevec, skrbnici ukrepa v centralni službi Zavoda RS za zaposlovanje
elektronski naslov: iris.lojevec@ess.gov.si.

Davčna olajšava za zaposlovanje:
Več informacij dobite pri Finančni upravi RS
Zloženka Spodbude za zaposlovanje.

 

Vir: Zavod za zaposlovanje