Blog

Finančne spodbude: Občina Železniki

Finančne spodbude

Občina Železniki bo v letu 2020 namenjala finančna sredstva za naslednje ukrepe s področja spodbujanja razvoja malega gospodarstva na območju Občine Železniki:

  1. Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite
  2. Subvencioniranje naložb v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
  3. Sofinanciranje promocij izdelkov in storitev
  4. Sofinanciranje svetovalnih storitev, izobraževanja in usposabljanja
  5. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
  6. Spodbujanje izobraževanja
  7. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta

Predmet subvencije so v večini navedenih ukrepov upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju od 26.9.2019 do 28.9.2020.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 30. septembra 2020. Vloge je potrebno izročiti osebno v sprejemni pisarni občin na sedežu ali pa jih poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.

Na kuverti z vlogo mora biti navedeno »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – MALO GOSPODARSTVO 2020, ukrep št. _!«.

Odpiranje vlog bo v roku 5 dni po preteku roka za oddajo prijav na sedežu občine in ne bo javno. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 40 dni po izvedenem odpiranju vlog.

Datoteke:

Vir: Spletna stran Občine Železniki