Blog

Aktualni in napovedani razpisi nepovratnih sredstev v letu 2020

Najbolj brano

AKTUALNI RAZPISI

Vavčerji

Namen: Vavčer se lahko koristi za certifikate kakovosti, zaščito intelektualne lastnine, tržne raziskave tujih trgov, udeležbe na mednarodnih forumih, dvig digitalnih kompetenc, digitalni marketing, kibernetsko varnost, statusno preoblikovanje družbe, prenos lastništva, prototipiranje, uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM, skupinske predstavitve na sejmih v tujini…
Upravičenci: MSP.
Razpisana vrednost: Velikost  nepovratnih sredstev se razlikuje glede na izbrani vavčer. Višina subvencij se giblje med 500,00 do 9.999,00 €.
Rok za prijavo: do leta 2023.

Podrobnejši opis posameznega vavčerja najdete na tej povezavi TUKAJ.

e-poslovanje

Namen: sofinanciranje nadgradnje in vzpostavitve elektronskega poslovanja s tujimi trgi, elektronska izmenjava med partnerji, spletne trgovine, krepitev kompetenc.
Upravičenci: Mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v RS.
Razpisana vrednost: celotna razpisana vrednost v letu 2020 – 2.362.500,00 €.
Rok za prijavo: 1. oktober 2020.

Tujina

Namen: S pomočjo sofinanciranja nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, se razširi možnost predstavitve izdelkov ali storitev širši javnosti, možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji, mednarodna konkurenčnost, itd.
Upravičenci: MSP.
Razpisana vrednost: celotna razpisana vrednost je 6.400.000,00 €.
Rok za prijavo: 4. september 2020.

Namen: Podjetja, ki želijo na trgu pridobiti višjo dodano vrednost, konkurenčno prednost in vključevanje v globalne verige.
Upravičenci: MSP.
Razpisana vrednost: od 30.000 € do 100.000 € na posamezno operacijo.
Rok za prijavo: 30. september 2020.

Energija

Namen: dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, ter za namen samooskrbe z električno energijo in hranilnikov energije.
Upravičenci: Gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge.
Razpisana vrednost: celotna razpisana vrednost v obdobju 2019 do 2022 je 10.000.000,00 €
Rok za prijavo: 25. septembra 2020 oz. do porabe sredstev.

Namen: sofinanciranje ukrepov za uvajanje snovne in energetske učinkovitosti, ter rabe obnovljivih virov energije.
Upravičenci: Mala in srednje velika podjetja (MSP), ki opravljajo dejavnost na področju turizma.
Razpisana vrednost: celotna razpisana vrednost za obdobje 2020-2022 je 21.555.330,41 €.
Rok za prijavo: od 1. september 2020 do 31. november 2020.

Kmetijstvo in gozdarstvo

Namen: podpora za naložbe v razvoj in vzpostavitev nekmetijskih dejavnosti.
Upravičenci: nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetniki, gospodarska družba, zavodi in zadruge. Lokacije naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.
Razpisana vrednost: celotna razpisana vrednost je 15.000.000,00 €.
Rok za prijavo: 21. oktober 2020.

Namen: dela za opravo škode in obnovo gozdov.
Upravičenci: lastniki gozda.
Razpisana vrednost: celotna razpisana vrednost je 1.000.000,00 €.
Rok za prijavo: do porabe sredstev.

Namen: naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak, ter njihova priprava.
Upravičenci: lastniki gozda in agrarna skupnost.
Razpisana vrednost: celotna razpisana vrednost je 6.400.000,00 €.
Rok za prijavo: 12. oktober 2020.

Zaposlovanje in usposabljanje

Namen: izvedba programov usposabljanja na delovnem mestu.
Upravičenci: delodajalci/brezposelni.
Razpisana vrednost: 3.976.650,00 €.
Rok za prijavo: do 30. december 2020 (do 11:59) oz. do porabe sredstev.

Namen: Mesečno subvencijo od 416 EUR do 666 EUR lahko prejemate eno leto za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam.
Upravičenci: delodajalci.
Razpisana vrednost: 26.750.000,00 €.
Rok za prijavo: 15. november 2020.

Namen: Mesečna subvencija po 208 EUR za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30. leta in so prijavljeni med brezposelnimi. Subvencijo lahko prejemate največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.
Upravičenci: delodajalci.
Razpisana vrednost: 8.200.000,00 €.
Rok za prijavo: 31. julij 2020.

Namen: Mesečna subvencija po 740,00 EUR za zaposlitev brezposelnih udeležencev praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice. Delovno razmerje je za najmanj pol leta.
Upravičenci: delodajalci.
Razpisana vrednost: 1.100.000,00 €.
Rok za prijavo: 15. november 2020.

Zaščitna oprema (COVID-19)

Namen: Zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.
Upravičenci: MSP.
Razpisana vrednost: Celotna razpisana vrednost je 10.000.000 €.
Rok za prijavo: 31.oktober 2020.

 

NAPOVEDANI RAZPISI

 

Mesec predvidene objave javnega razpisa:  od julija do konca leta 2020.

  • spodbude na področju internacionalizacije za ohranitev stikov s potencialnimi tujimi kupci, ter promocijo izdelkov ali storitev. Okvirna višina sredstev bo 800.000,00 € za mala in srednje velika podjetja.
  • Javni razpis za spodbude likvidnostne pomoči MSP na obmejnih problemskih območij z namenom, da podjetjem pomagajo pri ponovnem zagonu poslovne dejavnosti in ohranitvi delovnih mest. Okvirna višina sredstev bo 5.000.000,00 € za MSP.
  • Javni razpis za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu zaradi epidemije COVID-19 . Okvirna višina sredstev bo 13.000.000,00 € za MSP na področju turizma.
  • Sofinanciranje razvojno naravnanih projektov za mala in srednje velika podjetja. Okvirna višina sredstev bo 5.000.000,00 €.

 

VIR: EU- SKLADI