Blog

9 razlik med s.p. in d.o.o.

Drugo
s.p. in d.o.o.

1

Odgovornost

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki opravlja dejavnost in odgovarja z vsem svojim osebnim premoženjem.

Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba, kjer lastnik odgovarja v višini vloženega kapitala.
Člani organa vodenja ali nadzora so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.

2

Osnovni kapital

Osnovni kapital pri zasebniku ni predpisan.

Pri d.o.o. je osnovni kapital zakonsko določen v minimalni vrednosti 7.500 € in je lahko izražen v denarju ali v stvarnih vložkih. Vsak vložek posameznega lastnika pa mora biti vsaj v vrednosti 50€.

3

Razpolaganje z denarjem

Samostojni podjetnik lahko prosto razpolaga z denarjem. Denarni tok med dejavnostjo in gospodinjstvom je prost in zanj ne potrebuje posebne podlage za prilive in odlive iz transakcijskega računa.

Pri družbi z omejeno odgovornostjo so finančna sredstva last družbe in ne lastnika družbe. Denarni tok med družbo in njenim lastnikom mora imeti pravno podlago.

4

Osnovno zavarovanje

V osnovno zavarovanje je samostojni podjetnik vključen kot samozaposlen.

Lastnik družbe z omejeno odgovornostjo pa je v osnovno zavarovanje vključen preko pogodbe o zaposlitvi.

5

Plača

Samostojni podjetnik plače ne prejema. Njegov dohodek je dobiček ustvarjen pri dejavnosti.

Pri d.o.o. je lastnik podjetja v podjetju zaposlen in mesečno prejema plačo, kar za podjetje predstavlja strošek.

6

Obdavčitev dobička

Davek iz dejavnosti se pri s.p., v primeru obdavčitve po dejanskih stroških, odmeri po dohodninski lestvici.

Pri d.o.o. davek od dohodka pravnih oseb znaša 19% od davčne osnove.

7

Davčno obdobje

Davčno obdobje je pri samostojnem podjetniku koledarsko leto, medtem ko je pri d.o.o. lahko različno od koledarskega, vendar ne sme presegati 12 mesecev.

8

Vodenje poslovnih knjig

Poslovne knjige se lahko pri samostojnem podjetniku vodijo po sistemu enostavnega ali po sistemu dvostavnega lnjigovodstva v določenih primerih tudi zgolj preko evidenc.

Pri družbi z omejeno odgovornostjo je poslovne knjige potrebno voditi po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

9

Ustanovitveni stroški

Ustanovitvenih stroškov preko SPOT (VEM) točke tako pri s.p., kot pri d.o.o. ni.

Pri ustanovitvi večosebnih d.o.o. lahko pri ustanovitvi nastanejo določeni posredni stroški (notarske storitve, pravne storitve…).